Nghiên cứu vai trò của các tổ chức của người khuyết tật nhằm phát triển chương trình phục hổi chức năng dựa vào cộng đổng ở hà nội và tỉnh quảng trị

 1. Các kết quả nổi bật của đề tài:
 2. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI

Lần đầu tiên ở Việt Nam, một nghiên cứu về vai trò của các tổ chức của người khuyết tật trong chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được thực hiện. Mục tiêu nhằm tìm hiểu và phân tích vaĩ trò của tổ chức người khuyết tật, sự tham gia của họ vào đời sống xã hội. Các chủ trương chính sách và sự hỗ trợ cần thiết của cộng đồng nhằm lôi kéo người khuyết tật tham gia tích cực vào chương trình phục hồi chức năng. Những khó khăn của họ, những tiềm năng của tổ chức người khuyết tật trong phát triển chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Phương pháp chính là phỏng vấn sâu với cá nhân trong BĐH, các cộng tác viên PHCNDVCĐ và đại diện NKT, gia đình họ…Thảo luận nhóm cũng được tiến hành với tổ chức của NKT, nhóm CTV PHCNDVCĐ, gia đình, hàng xóm của NKT. Kết quả cho thấy các tổ chức của người khuyết tật có vai trò quan trọng trong việc huy động các thành viên tham gia vào đời sống xã hội. Để phát huy vai trò của các tổ chức của người khuyết tật, Nhà nước, Chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân cần tạo cơ sở pháp lý và chính sách hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật.

 1. KẾT QUẢ CỤ THỂ

Nghiên cứu này được thực hiện trong vòng 9 tháng từ tháng 3/2005 đến tháng 12/2005 tại hai địa điểm là Tỉnh Quảng Trị và Thành phố Hà Nội- Cả hai nơi đều có Hội NKT nhưng ở Quảng Trị, Hội NKT có quan hệ gắn bó khăng khít và tham gia tích cực vào chương trình PHCNDVCĐ. Còn ở Hà Nội, các nhóm của NKT hoạt. rđộng độc lập với chương trình. Kết quả thu được như sau:

B 1. Trong bối cảnh toàn cầu về phát triển chương trình PHCNDVCĐ như một chiến lược phát triển cộng đồng, nhằm tạo cơ hội bình ởẳng và hoà nhập xã hội cho NKT, Việt Nam đang hoà với xu hướng này của Thế giới và khu vực. Sự thông thoáng về hành lang pháp lý nhằm huy động mọi nguồn lực và tổ chức cá nhân tham gia hỗ trợ NKT

 

được thể hiện trong hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước và các Bộ Ngành về người khuyết tật.

Tuy vậy, việc thực thi các chính sách này như thế nào phụ thuộc chủ yếu vào địa phương. Chính quyền địa phương cấp Tỉnh, Huyện, Xã có khả năng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội lồng ghép các mục tiêu liên qùan đến NKT. Tiếp theo phải kể đến sự ủng hộ của chính quyền các cấp đối với NKT; mà một nội dung quan trọng là tăng cường năng lực của NKT, khuyến khích NKT tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội ở địa phương. Sau đó là huy động mọi nguồn lực trong và ngoài địa phương, của cá nhân và các tổ chức nhằm hỗ trợ và khuyến khích sự tham gia của NKT vào đcri sống xã hội và vào Chương trình PHCNDVCĐ. Cuối cùng là thay đổi nhận thức của các thành viên cộng đồng, bản thân NKT và xoá bỏ mọi rào cản tinh thần, thể chất và môi trường tạo cơ hội bình đẳng để NKT hoà nhập xã hội.

B 2. Sự thành lập các tổ chức NKT là một nhân tố quan trọng

Những người Khuyết tật là thành viên các tổ chức NKT, họ có vị thế và có tiếng nói trong cộng đồng, họ đóng vai trò tích cực hơn trong chương trình PHCNDVCĐ. Họ vừa là người thụ hưởng dịch vụ PHCN, họ còn trở thành đối tác, tham gia và người quản lý chương trình. Mặt khác , NKT được hưởng sự hỗ trợ nhiều mặt hơn từ các tổ chức của họ, từ chương trình PHCN và từ các cá nhân tổ chức trong cộng đồng. Nhờ vậy, họ có tiếng nói trong cộng đồng.

Các tổ chức NKT là cầu nối giữa NKT với xã hội, những mục tiêu hoạt động của các tổ chức này tương đồng vói mục tiêu của Chương trình PHCNDVCĐ khi chương trình này đặt mục tiêu phát triển cộng đồng, tạo cơ hội bình đẳng và hoà nhập xã hội cho NKT và TKT. Các tổ chức này có vai trò quan trọng bậc nhất đối vói NKT vì đó là ngôi nhà chung của NKT và người trong gia đình họ. Đó là nơi NKT thấy mình là một thành viên bình đẳng như mọi người, được lắng nghe, được chia xẻ và học tập được nhiều kinh nghiệm tập luyện, làm ăn. Hơn thế nữa, các tổ chức NKT có tiềm năng duy trì các tác động lâu dài của Chương trình PHCNDVCĐ, nếu các thành viên củạ các tổ chức này được nâng cao năng lực trong quản lý, chăm sóc sức khoẻ, PHCN, phát triển kinh tế và vận động xã hội.

B 3. Chương trình PHCNDVCĐ được đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng

trong hỗ trợ, tư vấn hoạt động của các tổ chức NKT, từ khi bắt đầu thành lập cho đến duy trì các hoạt động, thông qua một loạt các hoạt động trong khuôn khổ của Chương trình PHCNDVCĐ và các lợi ích và mối quan hệ mà các cán bộ của các chương trình này có được trong quá trình thực hiện chương trình. Hơn thế nữa, bản thân Chương trình PHCNDVCĐ có thể có khả năng cung cấp đào tạo để nâng cao năng lực của các thành

viên trong các tổ chức NKT để họ có thể tự quản lý và duy trì các hoạt động của các tổ chức của họ.

B 4 . Từ kinh nghiệm của các nước trong khu vực về cách thức lôi cuốn NKT/ tổ chức của họ tham vào PHCNDVCĐ có thể thấy về mặt chủ trương chính sách, Chính phủ Việt Nam và các Bộ, Ngành đã tạo được hành lang pháp lý thuận lợi để Hội NKT hoạt động. Bên cạnh đó, nhiều chính sách cấp Bộ, Ngành đã tạo thuận lợi cho sự hoà nhập xã hội của NKT. Nhưng để những văn bản đi vào đời sống, chính quyền địa phương các cấp cần vận dụng tích cực và sáng tạo để phát huy tối đa mọi cá nhân, tổ chức và nguồn lực trong việc hỗ trợ NKT. Mặt khác, phải coi tổ chức NKT như một tổ chức xã hội chính thức, đại diện của NKT, cần phát huy tối đa sự tham gia của tổ chức này trong mọi hoạt động kinh tế xã hội của địa phương.

 1. HỆU QUẢ ĐÀO TẠO
 • Đã tăng cường được năng lực nghiên cứu cho nhóm cán bộ Y tế tham gia làm đề tài.
 • Báo cáo nghiệm thu đề tài cũng là tài liệu tham khảo cho các học viên sau đại học chuyên ngành phục hồi chức năng.
 1. HỆU QUẢ XÃ HỘI
 2. Đề tài đã cung cấp những bằng chứng khoa học về vai trò của các tổ chức người khuyết tật trong chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; mối quan hệ tương hỗ giữa tổ chức của NKT và chương trình. Từ đó dẫn đến khẳng định tổ chức của NKT là cơ cấu thiết yếu để phát triển chương trình.
 3. Áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội
 • Kết quả nghiên cứu đã giúp cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý các cấp đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp hỗ trợ thiết lập mạng lưới các tổ chức của NKT trong toàn quốc.
 • Kết quả nghiên cứu giúp các cán bộ quản lý chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng các cấp tăng cường hỗ trợ hoạt dộng của tổ chức NKT; tăng cường năng lực của họ, giúp họ quản lý chương trình trong tương lai.
 • Đề tài đã góp thêm kinh nghiệm tổ chức hoạt động, cách thức thành lập, duy trì và phát triển hoạt độns của các tổ chức NKT, sự hô’trợ cần thiết của chính quyền, các tổ chức xã hội, cơ quan tài trợ và các cá nhân đối với tổ chức NKT.
 1. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỤC HỆN ĐỀ TÀI:
 2. Tiến độ:

Tiến độ thực hiện đề tài đúng với đề cương đã đăng ký: từ tháng 3/ 2005 đến tháng 12/2005.

 1. Thực hiện các mục tiêu đặt ra

Đề tài đã thực hiện đầy đủ các mục tiêu và nội dung nghiên cứu được đặt ra trong đề cương.

 1. Các sản phẩm dã tạo ra so với dự kiến trong đề cương
 • Đề tài đã tạo ra đầy đủ các sản phẩm đẫ nêu ở đề cương và đã được Hội đồng nghiệm thu chấp nhận.
 • Đã kết hợp nghiên cứu khoa học và đào tạo về phương pháp nghiên cứu định tính cho 2 bác sĩ Đa khoa và 1 Bác sĩ Nội trú bệnh viện trong thực hiện đề tài tốt nghiệp. Những đề cương nghiên cứu này đã được Uỷ ban Y tế Hà Lan phê duyệt và tài trợ kinh phí nghiên cứu trong năm 2005-2006.
 • Đề tài đã công bố trong một bài báo ở tạp chí nước ngoài “Disability and International Development”.
 • Kết quả nghiên cứu đã được trình bày tại Hội thảo quốc gia về Quản lý Chương trình Phục hồi chức nãng dựa vào cộng đồng tháng 10/2005.
 1. Đánh giá việc sử dụng kinh phí:

Kinh phí của đề tài do tổ chức Uỷ ban Y tế Hà Lan tài trợ; kinh phí được chi cho việc thu thập, xử lý số liệu và công bố kết quả. Việc sử dụng kinh phí là phù hợp và tiết kiệm.

 1. CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

Các đề xuất được đưa ra với 4 cấp/ đối tượng quản lý các hoạt động liên quan đến NKT:

 1. Đối với cấp Trung ương và Bộ/Ngành:

Ban Điều phối các hoạt động vì NKT- Bộ Lao động thướng binh và Xã hội cần có vị thế lớn hơn và tăng cường hoạt động điều phối: đề xuất chính sách liên quan đến NKT/ Tổ chức của NKT; liên kết hoạt động của các Bộ ngành vì NKT…

Chương trình PHCNDVCĐ cần được trở thành Chương trình mục tiêu Quốc gia, từ đó có sự hỗ trợ cần thiết cho sự hình thành mạng lưới các tổ chức của người khuyết tật.

 1. Đối với Chính quyền địa phương

Tăng cường thay đổi nhận thức cộng đồng về vai trò của NKT; lồng ghép mục tiêu của chương trình PHCNDVCĐ vào mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương; hỗ trợ hoạt động của tổ chức NKT thông qua các kênh khác nhau…

 1. Đối với Chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Đóng vai trò hỗ trợ-tư vấn đối với tổ chức của NKT, cần giúp thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức NKT; giúp tăng cường năng lực của tổ chức này.

 1. Đối với các tổ chức của NKT:

Cần phát triển mạng lưới tổ chức của NKT về chiều rộng và chiều sâu, tăng cường năng lực cho hội viên, làm cầu nối giữa các hội viên và cộng đồng; đại diện cho tiếng nói của NKT.

Mã tài liệu : La.2018.00046 – Mức phí : 50.000 vnđ

Thanh Toán : Ví điện tử MOMO 0932716617

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *