Nhận xét một số biến thể và bất thường động mạch vành trên cắt lớp vi tính 128 dãy

Nhận xét một số biến thể và bất thường động mạch vành trên cắt lớp vi tính 128 dãy

Nhận xét một số biến thể và bất thường động mạch vành trên cắt lớp vi tính 128 dãy
Phùng Anh Tuấn, Trần Thị Hương Ly
1 Bệnh viện Quân y 103
2 Học viện Quân y
Mục đích: Mô tả một số biến thể và bất thường động mạch vành (ĐMV) trên cắt lớp vi tính (CLVT) 128 dãy.
Đối tượng và phương pháp: 90 BN điều trị tại bệnh viện Quân y 103 từ 10/2020 đến 7/2021. Chụp CLVT ĐMV thực hiện bằng máy 128 dãy. Đặc điểm các nhánh ĐMV được đánh giá gồm: vị trí xuất phát, đường đi, số lượng, hình dạng…
Kết quả: 84,4% BN có ưu thế vành phải. Nhánh Ramus gặp ở 57,8% trường hợp. Bất thường gốc xuất phát RCA và LM gặp ở 3,3% đối với mỗi nhánh. Thiểu sản LCx chiếm 7,8% và thiểu sản RCA 2,2%.
Kết luận: CLVT 128 dãy cho đánh giá chi tiết về các biến thể và bất thường ĐMV.

Nhận xét một số biến thể và bất thường động mạch vành trên cắt lớp vi tính 128 dãy

Leave a Comment