Hình ảnh cắt ngang trong bệnh Crohn, 2019

Cuốn sách này mô tả một cách toàn diện những cập nhật mới mẻ trong hình ảnh cắt ngang của bệnh Crohn, từ góc độ lâm sàng và X quang. Việc sử dụng và tác động của các kỹ thuật hình ảnh khác nhau trong thực hành và nghiên cứu hàng ngày được kiểm tra […]

Read More