Phân bố tỷ lệ mới nhiễm rubella ở phụ nữ mang thai nghi ngờ nhiễm rubella trên lâm sàng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Phân bố tỷ lệ mới nhiễm rubella ở phụ nữ mang thai nghi ngờ nhiễm rubella trên lâm sàng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Phân bố tỷ lệ mới nhiễm rubella ở phụ nữ mang thai nghi ngờ nhiễm rubella trên lâm sàng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Nguyễn Quảng Bắc -Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Tóm tắt
Mục  tiêu:  Xác  d? nh  sự  phân  bố  tỷ  lệ  mới  nhiễm rubella ở phụ nữ mang thai nghi ngờ nhiễm rubella trên lâm sàng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 
Phương  pháp:  Nghiên  cứu  mô  tả  được  thực  hiện trên 777 phụ nữ mang thai nghi ngờ nhiễm rubella trên lâm sàng.  
Kết quả: Tỷ  lệ  phụ  nữ  mang  thai có nguy  cơ cao trên  lâm  sàng  (sốt,  phát  ban  và  nổi  hạch)  bị  nhiễm rubella là khá cao (68,1%).  Trên  80% các  bà mẹ có triệu chứng hoặc sốt hoặc phát ban hoặc nổi hạch bị nhiễm rubella. Tuổi phụ nữ mang thai càng cao thì khả năng  mắc  rubella  càng  lớn,  phụ  nữ  ở nông  thôn  có nguy cơ mắc rubella cao hơn ở thành thị  và những phụ nữ có trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học có nguy cơ mắc rubella cao hơn ở phụ nữ chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. 
Kết luận: Tỷ lệ phụ nữ mang thai có  nguy cơ cao trên lâm sàng bị nhiễm rubella là khá cao.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment