PHÂN TÍCH & ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIÊN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH & QUẢN LÝ KHO THUỐC

PHÂN TÍCH & ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIÊN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH & QUẢN LÝ KHO THUỐC

PHÂN TÍCH & ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIÊN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH & QUẢN LÝ KHO THUỐC.Sự phát triển của công nghệ thông tin đang ngày càng khẳng định vai trò và sức mạnh của nó trong việc thúc đẩy hoạt động của tất cả các ngành nghề. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và điều hành bệnh viện đã nâng cao chất lượng trong công tác quản lí bệnh viện, góp phần thúc đẩy bệnh viện phát triển toàn diện. Là một trong những bệnh viện chuyên khoa tư nhân được thành lập đầu tiên tại Việt Nam, bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện và đã đạt được một số tiến bộ đáng kể trong việc nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp các nhà quản lý không những sử dụng hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện mà còn kiểm soát chặt chẽ các quy trình khác như: thu viện phí, giúp kiểm soát sử dụng thuốc hợp lý an toàn … Nhằm hiểu rõ hơn về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn, để tài sẽ phân tích hệ thống thông tin đang được triển khai tại đây. Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………………. 6

MỤC TIÊU & Ý NGHĨA ĐỀ TÀI ……………………………………………………………………….. 6

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………………… 6

PHẠM VI ĐỀ TÀI …………………………………………………………………………………………….. 7

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………… 7

NỘI DUNG……………………………………………………………………………………………………… 8

PHẦN 1. GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ ……………………….. 8

1.1. Tổng quan …………………………………………………………………………………………….. 8

1.2. Hiện trạng tổ chức ………………………………………………………………………………….. 9

1.2.1. Tổ chức nhân sự ………………………………………………………………………….. 9

1.2.2. Hội đồng sáng lập & hội đồng quản trị ………………………………………… 10

1.2.3. Thủ trưởng các khoa & phòng ban ………………………………………………. 11

1.3. Lĩnh vực khám …………………………………………………………………………………….. 14

1.4. Hiện trạng nghiệp vụ …………………………………………………………………………….. 16

1.4.1. Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp và Nhân Sự ………………………………………. 16

1.4.2. Khoa Xét Nghiệm ………………………………………………………………………. 18

1.4.3. Khoa Kế Hoạch Hóa Gia Đình ……………………………………………………. 18

1.4.4. Khoa Phòng Mổ – Gây Mê Hồi Sức – Chống Nhiễm Khuẩn…………….. 18

1.4.5. Phòng Sanh ………………………………………………………………………………. 18

1.4.6. Khoa nhi – nhi sơ sinh ………………………………………………………………… 18

1.4.7. Phòng Soi Cổ Tử Cung ………………………………………………………………. 19

1.4.8. Phòng siêu âm …………………………………………………………………………… 19

1.4.9. Khoa X-Quang ………………………………………………………………………….. 19

1.5. Liên kết và hợp tác quốc tế ……………………………………………………………………. 19

1.6. Đặc điểm hệ thống thông tin của bệnh viện ……………………………………………… 20

1.6.1. Đặc điểm chung ………………………………………………………………………… 20

1.6.2. Chi tiết các phân hệ …………………………………………………………………… 21

1.6.3. Đánh giá chung …………………………………………………………………………. 22

1.6.4. Bài học kinh nghiệm ………………………………………………………………….. 23

PHẦN 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG KHÁM BỆNH ………………………………….. 24

2.1. Mô tả hệ thống …………………………………………………………………………………….. 24

2.1.1. Các thành phần trong hệ thống …………………………………………………… 24

2.1.2. Quy trình nghiệp vụ …………………………………………………………………… 25

2.1.3. Chức năng nghiệp vụ …………………………………………………………………. 26

2.2. Đánh giá hiện trạng ………………………………………………………………………………. 30

2.2.1. Tình hình khám chữa bệnh trước khi có hệ thống thông tin quản lí …. 30

2.2.2. Từ phía người phân tích hệ thống ……………………………………………….. 31

2.2.3. Từ phía người sử dụng ……………………………………………………………….. 33

2.3. Đề xuất ……………………………………………………………………………………………….. 33

PHẦN 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO THUỐC ……………….. 34

3.1. Mô tả hệ thống …………………………………………………………………………………….. 34

3.1.1. Các thành phần trong hệ thống …………………………………………………… 34

3.1.2. Quy trình nghiệp vụ …………………………………………………………………… 34

3.2. Chức năng nghiệp vụ ……………………………………………………………………………. 37

3.2.1. Nhập kho từ nhà cung cấp ………………………………………………………….. 37

3.2.2. Nhập kho trả lại từ khách hàng bán lẻ: ………………………………………… 39

3.2.3. Nhập kho trả lại từ khoa nội trú: …………………………………………………. 40

3.2.4. Xuất kho bán lẻ: ………………………………………………………………………… 42

3.2.5. Xuất kho dùng cho nội trú: …………………………………………………………. 43

3.2.6. Xuất kho trả nhà cung cấp: ………………………………………………………… 45

3.2.7. Xuất kho hủy: ……………………………………………………………………………. 47

3.2.8. Chuyển kho: ……………………………………………………………………………… 49

3.3. Đánh giá hiện trạng ………………………………………………………………………………. 50

3.3.1. Tình hình quản lý kho thuốc trước khi có HTTT quản lý ………………… 50

3.3.2. Từ phía người sử dụng ……………………………………………………………….. 51

3.3.3. Từ phía người phân tích hệ thống ……………………………………………….. 52

3.4. Đề xuất ……………………………………………………………………………………………….. 56

TỔNG KẾT ………………………………………………………………………………………………….. 58

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment