SO SáNH MậT Độ XƯƠNG TRÊN BệNH NHÂN THOáI HóA KHớP

SO SáNH MậT Độ XƯƠNG TRÊN BệNH NHÂN THOáI HóA KHớP

SO SáNH MậT Độ XƯƠNG TRÊN BệNH NHÂN THOáI HóA KHớP

NGUYỄN NGỌC CHÂU, ĐOÀN VĂN ĐỆ, LÊ VĂN DON
TÓM TẮT
Một số nghiên cứu chỉ ra rằng có sự tăng mật độ xương trên bệnh nhân thoái hóa khớp. Một số nhà nghiên cứu phủ nhận  việc  xuất  hiện  đồng  thời  loãng xương  và  thoái  hóa khớp.  Trong  nghiên  cứu  này,  chúng  tôi  kiểm  tra  mật  độ xương trên 101 bệnh nhân thoái hóa khớp tại bệnh viện 103. 
Mật độ xương được đo bằng phương pháp hấp thụ tia X năng lượng kép (DEXA) tại  vùng cổ xương  đùi,  tam giác  Ward, mấu chuyển lớn và các đốt sống thắt lưng từ L1 dến L4
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đặng Hồng Hoa.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh thoái hóa khớp gối. Luận văn thạc sĩ y học. 1998. Đại học Y khoa Hà Nội.
2.  Nguyễn Mai Hồng.  Nghiên  cứu  giá trị  của nội soi trong chẩn đoán  và điều trị thoái hóa khớp gối. Luận án Tiến sĩ y học. 2011. Học viện Quân y.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment