SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020

SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020

SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020
Học viên: Nguyễn Văn Liêm
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Mai Hoa
Trong bối cảnh cạnh tranh, việc nâng cao sự hài lòng trong công việc của cán bộ y tế là hết sức cần thiết, vì nó liên quan đến chất lượng hoạt động của bệnh viện. Để giúp ban giám đốc có thông tin về sự hài lòng trong công việc của cán bộ y tế, chúng tôi thực hiện đề tài “Sự hài lòng trong công việc của cán bộ y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Tiểu Cần – tỉnh Trà Vinh năm 2020” với 2 mục tiêu: 1) Mô tả sự hài lòng đối với công việc của cán bộ y tế. 2) Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc.
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, kết hợp định lượng và định tính, được thực hiện từ tháng 5/2020 đến tháng 8/2020 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Tiểu Cần – tỉnh Trà Vinh với 153 cán bộ y tế tham gia nghiên cứu. Kết quả cho thấy, tỷ lệ hài lòng với công việc của cán bộ y tế thấp, đạt 28,8%. Kết quả hài lòng từ thấp đến cao: 27,5% cán bộ y tế hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương và phúc lợi; 34% nhân viên y tế hài lòng với môi trường làm việc; 43,1% cán bộ y tế hài lòng với công việc, có cơ hội học tập và thăng tiến; 50,3% nhân viên y tế nhìn chung hài lòng với bệnh viện / khoa; 57,5% cán bộ y tế hài lòng với lãnh đạo trực tiếp và đồng nghiệp. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ y tế: Yếu tố thu nhập tiền lương; yếu tố công việc; yếu tố môi trường làm việc; yếu tố lãnh đạo và đồng đẳng; yếu tố đặc điểm cá nhân. Có mối liên quan ý nghĩa thống kê giữa thu nhập trung bình trên tháng; trình độ học vấn; vị trí làm việc làm của nhân viên y tế với sự hài lòng công việc.
Khuyến nghị: Đối với lãnh đạo, nâng cao thu nhập cho cán bộ y tế, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an ninh bệnh viện, quan tâm, động viên cán bộ y tế làm việc, khách quan trong đánh giá cán bộ, công bằng trong phân chia quyền lợi. Đối với người lao động, cố gắng phấn đấu vượt khó, dành nhiều quan tâm cho công việc của mình hơn

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment