THỰC TRẠNG CAI THỞ MÁY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CAI THỞ MÁY KÉO DÀI TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN BẠCH MAI

THỰC TRẠNG CAI THỞ MÁY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CAI THỞ MÁY KÉO DÀI TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN BẠCH MAI

THỰC TRẠNG CAI THỞ MÁY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CAI THỞ MÁY KÉO DÀI TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Trần Quốc Minh1, Lê Thị Diễm Tuyết1
1 Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm phân loại cai thở máy theo tiêu chí mới của hội nghị đồng thuận quốc tế diễn ra năm 2005 và đánh giá một số yếu tố liên quan đến cai thở máy kéo dài tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 176 bệnh nhân điều trị tại khoa HSTC cần phải thở máy xâm nhập đã cai máy thở thành công được phân loại thành các nhóm cai máy đơn giản, cai máy khó và cai máy kéo dài. Một số yếu tố liên quan cai máy kéo dài và tiên lượng sau cai máy được xác định. Kết quả: Số lượng bệnh nhân theo các nhóm cai máy đơn giản, cai máy khó, cai máy kéo dài lần lượt là 106, 42, 28 tương ứng tỷ lệ 60%, 24%, 16%. Ở bệnh nhân cai máy kéo dài tỷ lệ tử vong hoặc nặng xin về 11%, tỷ lệ viêm phổi liên quan đến thở máy 68% so với 2 nhóm còn lại tỷ lệ này là 3% và 18%. Chỉ số thở nhanh nông RSBI  ≥98 và PaCO2 ≥43mmHg trong nghiệm pháp tự thở đầu tiên có giá trị tiên lượng độc lập cho cai máy kéo dài. Kết luận: Phân loại mới về cai máy cho thấy cai máy kéo dài có liên quan với tăng tỷ lệ nặng xin về hoặc tử vong tại viện. Trong quần thể nghiên cứu, nồng độ CO2 trong máu tăng cao cuối nghiệm pháp tự thở dự đoán cai thở máy kéo dài. Các bác sĩ lâm sàng cần có những chiến lược nhằm cải thiện kết quả cai thở máy.

Cai thở máy là quá trình giảm dần sự hỗ trợ của máy thở, chiếm tới 40 –50%  tổng thời gian thở máy.Thở máy kéo dài tăng nguy cơ bị các nhiễm  khuẩn  mắc  phải  trong  bệnh  viện,  tăng thời gian phải nằm tại khoa Hồi sức và làm tăng chi phí chăm sóc y tế cũng như gánh nặng cho gia đình bệnh nhân và xã hội. Một hội nghị đồng thuận quốc tế diễn ra năm 2005 đã phân loại cai thở máy theo 3 mức độ, cai thở máy đơn giản, cai thở máy khó và cai thở máy kéo dài. Cai thở máy kéo dài chiếm tỷ lệ nhỏ  trong  quần  thể  cai  thở  máy  7-20%  tùy nghiên cứu. Tỷ lệ tử vong tại viện giữa nhóm cai thở máy đơn giản và cai thở máy khó  không  có sự khác biệt từ và tỷ lệ này cao rõ rệt ở nhóm cai thở máy kéo dài. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm 2 mục tiêu: Mô tả thực trạng cai thở máy tại khoa Hồi sức  tích  cực  bệnh  viện  Bạch  Mai  và  phân  tích một số yếu tố liên quan đến cai thở máy kéo dài.

THỰC TRẠNG CAI THỞ MÁY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CAI THỞ MÁY KÉO DÀI TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Leave a Comment