THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI CÁC BẾP ĂN TẬP THỂ CỦA NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI NĂM 2020

THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI CÁC BẾP ĂN TẬP THỂ CỦA NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI NĂM 2020

THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI CÁC BẾP ĂN TẬP THỂ CỦA NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI NĂM 2020
Học viên: Lê Thúy An
Giáo viên hướng dẫn: TS. Đỗ Mạnh Cường
 TS. Đỗ Thị Hạnh Trang
Nghiên cứu thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm và một số yếu tố ảnh hưởng tại các bếp ăn tập thể của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục quận Nam Từ Liêm, Hà Nội được tiến hành từ tháng 02 đến tháng 09/2020 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm với 02 mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2020 và (2) Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2020. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, kết hợp định tính và định lượng, chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống với cỡ mẫu 118 bếp ăn tập thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số liệu định lượng được thu thập qua bảng kiểm được thiết kế sẵn quan sát với 118 cơ sở bếp ăn tập thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Số liệu được nhập trên phần mềm Epidata 3.1 và được phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0.
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đạt của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục về điều kiện vệ sinh đối với cơ sở là 52,5%; Điều kiện đạt vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị và điều kiện về hồ sơ hành chính là 95,8%; Điều kiện vệ sinh trong chế biến, bảo quản thực phẩm đạt 84,7%; Điều kiện đạt về con người là 84,7%; Điều kiện an toàn thực phẩm chung tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đạt 51,7%. Nghiên cứu cũng cho thấy một số yếu tố ảnh hưởng đó là: Công tác thanh kiểm tra ATTP, công tác xử lý các vi phạm hành chính, công tác tuyên truyền An toàn thực phẩm, điều kiện kinh tế, điều kiện cơ sở vật chất, kiến thức và thực hành của NVNAC tại bếp ăn tập thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. 
Nghiên cứu khuyến nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm có biện pháp đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập huấn kiến thức ATTP cho người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm tại các BATT. Tăng cường giám sát việc thực hành ATTP, vệ sinh cá nhân của người chế biến thực phẩm. Xây dựng bếp ăn tập thể theo đúng quy định là bếp ăn theo nguyên tắc một chiều

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment