Thực trạng khám chữa bệnh theo BHYT tại bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2017

Thực trạng khám chữa bệnh theo BHYT tại bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2017

Luận văn Thực trạng khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2017.Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe càng nâng cao. Trong điều kiện khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, ngành y tế cũng có bước chuyển biến lớn đi sát với sự phát triển đó, các phương tiện khám chữa bệnh ngày càng hiện đại và cũng vì thế chi phí khám chữa bệnh ngày càng tăng cao. Vì vậy, khi ốm đau không phải ai cũng có đủ khả năng để trang trải các khoản chi phí khám chữa bệnh, đặc biệt là những người nghèo. Lúc đó, người bệnh cần có sự sẻ chia và BHYT là một tổ chức có thể chia sẻ gánh nặng cùng bệnh nhân, có thể thực hiện việc huy động sự đóng góp của số đông để bù đắp cho số ít những người ốm đau, giúp các gia đình, doanh nghiệp và xã hội tháo gỡ khó khăn. Do đó, Đảng và Nhà nước ta đã xác định BHYT là một chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng cần phải được triển khai (Ngô Thị Thúy Nhi, 2015).


Trong lĩnh vực y tế, sự hài lòng của người bệnh là cấu phần quan trọng trong việc đánh giá chất lượng và hiệu quả của hoạt động chăm sóc sức khỏe nói chung cũng như cơ sở khám chữa bệnh nói riêng. Các cơ sở chăm sóc y tế cần đo lường sự hài lòng của người bệnh để thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục các vấn đề còn thiếu sót từ đó cải cách hệ thống, cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe(Ngô Thị Thúy Nhi, 2015).
Người bệnh chính là đối tượng trực tiếp đánh giá chất lượng phục vụ tại các cơ sở y tế vì thế Bộ Y tế đã không ngừng đề ra các biện pháp cụ thể nâng cao y đức, nhiều đợt thi đua nâng cao y đức tại các cơ sở điều trị (Bộ Y tế, 2008). Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác chăm sóc toàn diện tại các cơ sở khám chữa bệnh và ban hành chương trình “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh BHYT” (Bộ Y tế, 2009). Cao Lãnh là một huyện của tỉnh Đồng Tháp. Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh tọa lạc tại đường 30/4, ấp Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh là nơi khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe chủ yếu cho người dân trên địa bàn huyện. Hiện tại chưa có công trìnhnghiên cứu nào về tình hình khám chữa bệnh BHYT cũng như ý kiến phản hồi của người bệnh về sự hài lòng của họ khi sử dụng thẻ BHYT đến khám tại bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh. Do đó đề tài “Thực trạng khám chữa bệnh theo BHYT tại bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2017” được thực hiện với mục tiêu:
● Xác định tỉ lệ hài lòng của người khám chữa bệnh BHYT ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
● Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn của bệnh viện trong việc thực thi các qui định, chính sách về BHYT.Từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh theo BHYT của y tế địa phương

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………………………………………..i
TRANG CAM KẾT………………………………………………………………………………………….ii
TÓM TẮT …………………………………………………………………………………………………….. iii
MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………………………….v
DANH SÁCH BẢNG……………………………………………………………………………………….ix
DANH SÁCH HÌNH………………………………………………………………………………………..xi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẲT…………………………………………………………………………..xii
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………….1
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU …………………………………………………………….2
2.1 Tổng quan về BHYT………………………………………………………………………………….2
2.1.1 Khái niệm BHYT ………………………………………………………………………………..2
2.1.2 Lịch sử hình thành BHYT…………………………………………………………………….2
2.1.3 BHYT ở một số nước trên thế giới ………………………………………………………..3
2.2 Tổng quan về BHYT ở Việt Nam………………………………………………………………..7
2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển…………………………………………………………….7
2.2.2 Nguyên tắc BHYT ở Việt Nam……………………………………………………………..8
2.2.3 Đối tượng và mức đóng BHYT……………………………………………………………..8
2.2.4 Quyền lợi khám chữa bệnh BHYT ………………………………………………………11
2.2.5 Quản lý và sử dụng quỹ BHYT …………………………………………………………..16
2.3 Một số nghiên cứu liên quan……………………………………………………………………..17
2.4 Vài nét về bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp…………………..21
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………………………….23
3.1 Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………………………23
3.1.1 Tiêu chí chọn mẫu……………………………………………………………………………..23
3.1.2 Tiêu chí loại trừ…………………………………………………………………………………23
3.1.3 Thời gian nghiên cứu …………………………………………………………………………23
3.1.4 Địa điểm nghiên cứu ………………………………………………………………………….23
3.2 Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………….23
3.2.1 Thiết kế nghiên cứu……………………………………………………………………………23
3.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu ……………………………………………………………………………24
3.2.3 Phương pháp chọn mẫu………………………………………………………………………24
3.2.4 Nội dung nghiên cứu………………………………………………………………………….24
3.2.5 Phương pháp thu thập số liệu………………………………………………………………30
3.2.6Phương pháp xử lý và phân tích số liệu …………………………………………………31
3.2.7 Phương pháp kiểm soát sai số……………………………………………………………..32
3.3 Đạo đức nghiên cứu …………………………………………………………………………………32
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ………………………………………………………………………………….33vi
4.1 Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………..33
4.1.1 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới ……………………………………………….33
4.1.2 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi ……………………………………………….33
4.1.3 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo trình độ học vấn ……………………………..33
4.1.4 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nghề nghiệp……………………………………34
4.1.5 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tình trạng hôn nhân …………………………35
4.1.6 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo loại hình BHYT tham gia ………………..35
4.1.7 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo số lần đến khám chữa bệnh bằng thẻ
BHYT………………………………………………………………………………………………………35
4.1.8 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo lý do đến khám chữa bệnh ……………….36
4.2 Đánh giá sự hài lòng ………………………………………………………………………………..36
4.2.1 Hài lòng về thủ tục hành chính ……………………………………………………………36
4.2.2 Hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ, chuyên môn của nhân viên y tế ……38
4.2.3 Hài lòng về cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện ………………………….42
4.2.4 Hài lòng về chính sách chăm sóc bệnh nhân sau khi khám chữa bệnh (dành
cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh ≥ 2 lần)…………………………………………………45
4.2.5 Đề nghị để BHYT Việt Nam tiến bộ hơn ……………………………………………..47
4.2.6 Hài lòng chung về khám chữa bệnh BHYT…………………………………………..48
4.3 Những thuận lợi, khó khăn của bệnh viện trong việc thực thi các qui định, chính
sách về BHYT………………………………………………………………………………………………48
4.3.1 Về cơ sở vật chất ……………………………………………………………………………….48
4.3.2 Về trang thiết bị, máy móc của bệnh viện……………………………………………..49
4.3.3 Về chất lượng và số lượng cán bộ y tế………………………………………………….51
4.3.4 Về việc thu chi quỹ BHYT của bệnh viện …………………………………………….52
4.3.5 Về số lượng và chất lượng thuốc dùng cho BHYT…………………………………52
CHƯƠNG 5. THẢO LUẬN…………………………………………………………………………….56
5.1 Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………..56
5.2 Mức độ hài lòng của bệnh nhân…………………………………………………………………57
5.2.1 Sự hài lòng về thủ tục hành chính………………………………………………………..57
5.2.2 Sự hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ, chuyên môn của nhân viên y tế..59
5.2.3 Sự hài lòng về cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện………………………61
5.2.4 Sự hài lòng về chính sách chăm sóc bệnh nhân sau khi khám chữa bệnh….62
5.2.5 Đề nghị để BHYT Việt Nam tiến bộ hơn ……………………………………………..63
5.2.6 Hài lòng chung về khám chữa bệnh BHYT…………………………………………..65
5.3 Những thuận lợi, khó khăn của bệnh viện trong việc thực thi các qui định, chính
sách về BHYT………………………………………………………………………………………………65
5.3.1 Về cơ sở vật chất ……………………………………………………………………………….65vii
5.3.2 Về trang thiết bị, máy móc của bệnh viện……………………………………………..65
5.3.3 Về chất lượng, số lượng cán bộ y tế……………………………………………………..66
5.3.4 Về việc thu chi quỹ BHYT của bệnh viện …………………………………………….66
5.3.5 Về số lượng và chất lượng thuốc dùng cho BHYT…………………………………67
5.4 Giới hạn của đề tài …………………………………………………………………………………..67
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………………….68
6.1 Kết luận………………………………………………………………………………………………….68
6.1.1 Tỉ lệ hài lòng của người khám chữa bệnh BHYT ngoại trú tại bệnh viện Đa
khoa huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ………………………………………………………..68
6.1.2 Những thuận lợi, khó khăn của bệnh viện trong việc thực thi các qui định,
chính sách về BHYT ………………………………………………………………………………….69
6.2 Kiến nghị………………………………………………………………………………………………..70
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………….7

DANH SÁCH BẢNG
Bảng 2.1 Mức hưởng BHYT ……………………………………………………………………………..13
Bảng 2.2 Đánh giá sự hài lòng của người có thẻ BHYT khám chữa bệnh tại trạm y tế
xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2015…………………………………17
Bảng 2.3Tỉ lệ hài lòng của người cao tuổi sử dụng thẻ BHYT với công tác khám chữa
bệnh ……………………………………………………………………………………………………………….19
Bảng 2.4Tỉ lệ người bệnh sử dụng thẻ BHYT hài lòng với công tác khám chữa bệnh
ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa Phong Điền, Cần Thơ………………………………………….20
Bảng 4.1 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới ………………………………………………..33
Bảng 4.2 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi ………………………………………………..33
Bảng 4.3 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo trình độ học vấn ………………………………33
Bảng 4.4 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nghề nghiệp…………………………………….34
Bảng 4.5 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tình trạng hôn nhân ………………………….35
Bảng 4.6 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo loại hình BHYT tham gia …………………35
Bảng 4.7 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo số lần khám chữa bệnh bằng thẻ bảo
hiểm y tế …………………………………………………………………………………………………………35
Bảng 4.8 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo lý do đến khám chữa bệnh ………………..36
Bảng 4.9 Mức độ hài lòng về thời gian chờ khám bệnh…………………………………………36
Bảng 4.10 Mức độ hài lòng về thời gian chờ làm thủ tục thanh toán viện phí ………….36
Bảng 4.11 Mức độ hài lòng về thời gian chờ lãnh thuốc ……………………………………….37
Bảng 4.12 Mức độ hài lòng về cách tổ chức làm thủ tục hành chính ………………………37
Bảng 4.13 Mức độ hài lòng về sự nghiêm túc, trật tự nơi làm thủ tục hành chính …….37
Bảng 4.14 Mức độ hài lòng chung về thủ tục hành chính………………………………………38
Bảng 4.15 Mức độ hài lòng về thái độ nhân viên khi tiếp đón bệnh nhân BHYT……..38
Bảng 4.16 Mức độ hài lòng về thái độ của nhân viên khi bệnh nhân hỏi thăm, nhờ
hướng dẫn ……………………………………………………………………………………………………….39
Bảng 4.17 Mức độ hài lòng về thái độ phục vụ của điều dưỡng phòng khám…………..39
Bảng 4.18 Mức độ hài lòng về thái độ của bác sĩ khi điều trị…………………………………40
Bảng 4.19 Mức độ hài lòng về trình độ chuyên môn của bác sĩ điều trị…………………..40ix
Bảng 4.20 Mức độ hài lòng về thái độ của nhân viên thu viện phí………………………….40
Bảng 4.21 Mức độ hài lòng về thái độ phục vụ của nhân viên cấp phát thuốc………….41
Bảng 4.22 Mức độ hài lòng chung về tinh thần, thái độ phục vụ, chuyên môn của
nhân viên y tế…………………………………………………………………………………………………..41
Bảng 4.23 Mức độ hài lòng về phòng, sảnh chờ rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát, có đủ
ghế ngồi cho bệnh nhân…………………………………………………………………………………….42
Bảng 4.24 Mức độ hài lòng về phòng, sảnh chờ có khu vực bắt số, có nhân viên
hướng dẫn để đảm bảo công bằng cho bệnh nhân theo thứ tự đến khám …………………43
Bảng 4.25 Mức độ hài lòng lối đi trong khoa, hành lang bằng phẳng, rộng rãi, dễ đi..43
Bảng 4.26 Mức độ hài lòng về phòng khám bệnh rộng rãi, sạch sẽ…………………………44
Bảng 4.27 Mức độ hài lòng về phòng khám bệnh được trang bị trang thiết bị, máy
móc hiện đại, tân tiến………………………………………………………………………………………..44
Bảng 4.28 Mức độ hài lòng chung về cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện…….44
Bảng 4.29 Mức độ hài lòng về việc bệnh viện gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe bệnh
nhân sau thời gian đã khám chữa bệnh tại bệnh viện…………………………………………….45
Bảng 4.30 Mức độ hài lòng về việc bệnh viện gọi điện thoại tư vấn thêm cho bệnh
nhân về tình trạng sức khỏe sau khi đã khám chữa bệnh tại bệnh viện ……………………46
Bảng 4.31 Mức độ hài lòng về chất lượng thuốc được cấp…………………………………….46
Bảng 4.32 Mức độ hài lòng về lý do bệnh nhân trở lại bệnh việnkhám chữa bệnh……47
Bảng 4.33 Trang thiết bị, máy móc của bệnh viện năm 2016…………………………………50
Bảng 4.33 Số lượng cán bộ y tế của bệnh viện …………………………………………………….52
Bảng 4.35 Số thu, chi quỹ BHYT của bệnh viện qua các năm ……………………………….52
Bảng 4.35 Số thu, chi quỹ BHYT của bệnh viện qua các năm ……………………………….6

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment