THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2016

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2016

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2016
Vũ Văn Thành*; Nguyễn Thị Khánh*
TÓM TẮT
Mục tiêu:  mô tả  thực trạng kiến thức và thực hành về  tuân thủ  điều trị  của người bệnh lao  đang điều trị  giai đoạn củng cố  tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Nam Định năm 2016. 
Đối tượng  và phương pháp:  sử  dụng phương pháp  nghiên cứu mô tả  cắt ngang, phỏng  vấn  trực tiếp 55 người bệnh lao đang điều trị  giai đoạn củng cố  tại Khoa Khám bệnh, bằng bộ  công  cụ  được chuẩn bị  trước. Kết quả:  tỷ  lệ  người bệnh hiểu biết đầy đủ  4 nguyên tắc điều trị  lao là  12,7%; trong đó, 38,2% người bệnh biết về  nguyên tắc uống thuốc đúng cách và 49,1% người  bệnh biết nguyên tắc uống đủ  thời gian. T ỷ  lệ  người bệnh thực hành đúng về  nguyên tắc uống  thuốc đúng cách là 41,8% và thực hành uống thuốc đều đặn 63,6%.  Kết  luận:  thực trạng kiến  thức và thực hành về  tuân thủ  điều trị  của người bệnh lao giai đoạn củng cố  tại Bệnh viện Lao  và Bệnh phổi Nam Định năm 2016 chưa tốt.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment