Thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh và một số yếu tố liên quan của hộ gia đình tại xã Dũng Phong

Thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh và một số yếu tố liên quan của hộ gia đình tại xã Dũng Phong

Thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh và một số yếu tố liên quan của hộ gia đình tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình năm 2018
Tác giả: Đặng Văn Nam, Lê Khắc Đức
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành trên 481 hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh (NTHVS) tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, năm 2018 nhằm mô tả thực trạng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và một số yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được sử dụng, áp dụng kỹ thuật thu thập số liệu bằng phỏng vấn trực tiếp chủ hộ gia đình và điều tra quan sát trực tiếp đánh giá thực trạng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh bằng bảng kiểm theo QCVN 01:2011/BYT. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 loại nhà tiêu hợp vệ sinh đang được sử dụng, trong đó nhà tiêu tự hoại chiếm tỷ lệ cao nhất (52,1%), tiếp theo nhà tiêu khô nổi (39,2%); 2 loại chiếm tỷ lệ rất thấp là nhà tiêu khô chìm (4,8%) và nhà tiêu thấm dội nước (3,9%). Thực trạng chất lượng sử dụng từng loại nhà tiêu hợp vệ sinh theo QCVN 01:2011/BYT tại các hộ gia đình đạt được rất cao (95,4%), trong đó nhà tiêu tự hoại chiếm 98,8 %, nhà tiêu khô nổi chiếm 92,8%, nhà tiêu khô chìm chiếm 91,7% và nhà tiêu thấm dội nước chiếm 85,7 %. Một số yếu tố liên quan đến sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh gồm điều kiện kinh tế, kiến thức về kiểm tra, hướng dẫn về xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh và một số yếu tố liên quan của hộ gia đình tại xã Dũng Phong

Leave a Comment