THựC TRạNG SứC KHỏE RĂNG MIệNG CủA CÔNG NHÂN CÔNG TY SINJOOBO HảI PHòNG

THựC TRạNG SứC KHỏE RĂNG MIệNG CủA CÔNG NHÂN CÔNG TY SINJOOBO HảI PHòNG

THựC TRạNG SứC KHỏE RĂNG MIệNG CủA CÔNG NHÂN CÔNG TY SINJOOBO HảI PHòNG

PHẠM VĂN LIỆU
TÓM TẮT
Mục tiêu nghiên cứu:  nhằm khảo sát thực trạng các bệnh sâu  răng  và  viêm lợi của công nhân công ty Sinjoobo Hải Phòng năm 2010, đề xuất kế hoạch điều trị và phòng bệnh.Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang.
Kết quả: Độ tuổi trung bình là 22,5 tỉ lệ nam 5,9% và nữ là 94,1% ;  tỉ lệ sâu răng:  59,5%; tỉ lệ cao răng: 60,8%; chỉ số sâu mất trám (SMT) là 2,5;  tỉ lệ viêm lợi: 50,0 %; chỉ sốnhu cầu điều trị (CPITN):2.
Kết luận: Tỉ lệ mắc bệnh  sâu răng và viêm lợi của công nhân  công  ty  Sinjoobo  Hải  Phòng  năm  2010  là  khá  cao, tương ứng với chỉ số về nhu cầu điều trị  (CPITN=2). Cho nên  cần  thiết phải có  kế hoạch điều  trị  sâu  răng,  lấy cao răng định kỳ và giáo dục vệ sinh răng miệng  cho công nhân. 
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment