Thực trạng tài chính tại Bệnh viện Đa khoa quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng trong 03 năm 2007 –2009

Thực trạng tài chính tại Bệnh viện Đa khoa quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng trong 03 năm 2007 –2009

Thực trạng tài chính tại Bệnh viện Đa khoa quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng trong 03 năm 2007 –2009

Nguyễn Thị Toàn  –  Sở Y tế TP. Đà Nẵng

Vũ Xuân Phú – Bệnh viện Phổi Trung ương

ĐặT VấN Đề

Bệnh viện (BV) công lập,  đặc biệt là tuyến  y tế  cơ sở  đang  đối  mặt  với  thách  thức  lớn  trong  tự  chủ  tài chính;  bởi  ngoài  nhiệm vụ  cung  cấp DVYT, còn  phải giữ vai trò của cơ quan quản lý quỹ và phải  đảm bảo các  chính  sách  xã  hội  trong  khám  chữa  bệnh  (KCB)của Đảng và Nhà nước.Tài chính BV có sự phân hóa rõ rệt  giữa  các BV công lập  tùy thuộc  vào khả  năng tăng nguồn thu ngoài NSNN; chi tiêu có xu hướng ngày càng tăng, chủ yếu chi cho chuyên môn và con người. 

Mức cân đối thu -chi của các BVlà rất khác nhau tùy thuộc vào khả năng tăng thu; khi thực hiện tự chủ các BVđều thực hiện những đổi mới trong cơ chế quản lý tài chính  như  huy động vốn từ  nguồn XHH, mở rộng DV, ký hợp đồng một số  DVbên ngoài, công khai tài chính,…các  khoản  chi  phí  trực  tiếp  cho  bệnh  nhân (thuốc, máu, dịch truyền , vật tư tiêu hao (VTTH) hiện nay chiếm khoảng 55% tổng chi phí điều trị. Thành phố Đà Nẵng chưa có nghiên cứu nào tiếp cận khía cạnh hiệu quả sử dụng tài chính của BV công lập, chúng tôi thực hiện  nghiên cứu tại một BV hạng II tuyến huyện với quy mô 150 giường, trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng, ngân sách do ủy ban nhân dân quận cấp, với  đề tài: “Thực trạng tài chính tại Bệnh viện Đa khoa quận Hải Châu,  Thành  phố  Đà  Nẵng  trong  03  năm  2007  -2009” nhằm  góp  phần  tăng cường  quản lý tài chính bệnh  viện.  Với  Mục  tiêu  chung:  Mô  tả  thực  trạng  tài chính trong giai đoạn từ năm  2007  đến năm  2009 và đưa ra cáckhuyến nghị nâng cao hiệu quả quản lý tài chính  tại  Bệnh  viện  Đa  khoa  quận  Hải  Châu,  Thành phố Đà Nẵng.Với mục tiêu cụ thể: 

1. Mô tả thực trạng các nguồn thu  -chi của Bệnh viện  Đa  khoa  quận  Hải  Châu,  Thành  phố  Đà  Nẵng trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009.

2. Bước đầu đánh giá khả năng tự chủ tài chính và hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại  Bệnh viện Đa khoa quận Hải Châu

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment