THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI MỘT SỐ XÃ HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI MỘT SỐ XÃ HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI MỘT SỐ XÃ HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN
Nguyễn Thị Tố Uyên1, Nguyễn Thị Ánh1
1 Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả kết quả truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống COVID-19 tại một số xã  huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu là số sách báo cáo, các cán bộ y tế, người dân. Kết quả nghiên cứu: Nhân lực tại các trạm đủ theo quy định, hoạt động truyền thông được triển khai thường xuyên: qua loa đài  432 lần/năm tư vấn trực tiếp 783 lượt/năm, 100% các trạm y tế có góc truyền thông và các phương tiện truyền thông. Kiến thức thái độ và thực hành về phòng chống COVID-19 cho thấy có 54,2% người dân có kiến thức tốt và có 85,8% có thái độ tốt và có 55,5% có thực hành tốt. Các yếu tố ảnh hưởng đó là nhân lực đủ, được tập huấn về công tác truyền thông, có sự chỉ đạo tích cực của các cấp lãnh đạo, có sự tham gia phối hợp của nhiều ban ngành đoàn thể. Tuy nhiên còn khó khăn là kinh phí cho các hoạt động truyền thông còn hạn hẹp và dịch bệnh nên khó triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp. Kết luận: Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống COVID-19 đã được triển khai thường xuyên chủ yếu qua qua loa đài và tư vấn trực tiếp. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe đó là nhân lực đầy đủ, có sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và tham gia phối hợp của nhiều ban ngành, tuy nhiên kinh phí còn hạn hẹp

Truyền thông giáo dục sức khỏe (TT-GDSK) có  vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, được Tổ chức Y tế thế giới xếp là nội dung số một trong các nội dung về chăm sóc sức khỏe ban đầu và đặc biệt quan trọng  trong  công  tác  phòng  chống  dịch  bệnh.  Hiện nay đại dịch COVID-19 là một thách thức trên toàn thế giới. Bất chấp những nỗ lực kiểm soát và kiểm dịch nghiêm ngặt trên toàn cầu, tỷ lệ nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng và lan truyền nhanh chóng [7]. Ở Việt Nam, hệ thống TT-GDSK  đã  được  hình  thành  từ  tuyến  Trung Ương đến tuyến cơ sở. Trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, hoạt động TT-GDSKcàng cần phải đẩy mạnh đặc biệt ở tuyến y tế cơ sở[1]. Huyện Phú Bình có  khu công  nghiệp  lớn  thứ  2  của  tỉnh  và  nhiều  cụm công nghiệp. Do đó, công tác TT-GDSK  phòng chống dịch bệnh COVID-19 là hết sức quan trọng để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch. Xuất phát từ tình hình trên chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm trả lời câu hỏi thực trạng TT-GDSK về phòng chống COVID-19 tại một số  xã huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên hiện nay như thế nào? Yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt động này? Kết quả nghiên cứu góp phần xây dựng các giải pháp để công tác truyền thông phòng chống COVID-19 hiệu quả hơn. Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục tiêu sau: 1. Mô tả kết quả hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống COVID-19 tại một số xã huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2021. 2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống COVID-19 tại địa bàn nghiên cứu.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Truyền thông giáo dục sức khỏe, COVID-19, trạm y tế xã

Tài liệu tham khảo
1. Bộ y tế, Thông tư 33/2015/TT-BYT, Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn, Hà Nội ngày 27 tháng 10 năm 2015. 
2. Bộ y tế, Thông tư 32 /2021/BYT, Ban hành hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã phường thị trấn. 
3. Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2020. 
4. Kiều Thị Hoa và các cộng sự (2021), Kiến thức, thái độ của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội đối với covid-19, năm 2020 một khảo sát trực tuyến, Tạp chí y học dự phòng, vol. 30, no. 3, pp. 18-25. 
5. Nguyễn Ngọc Như Khuê (2021), Kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống dịch covid-19 của người dân trên 18 tuổi tại tỉnh Đắk Lắk năm 2021, Tạp chí y học Việt Nam, vol. 510, no. 1, pp. 137-148. 
6. Trần Thị Nga (2020), Thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện và đánh giá mô hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏe ở trung tâm y tế huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam, Luận án tiến sỹ Y tế công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment