THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH CHUẨN BỊ NGƯỜI BỆNH TRƯỚC PHẪU THUẬT CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH CHUẨN BỊ NGƯỜI BỆNH TRƯỚC PHẪU THUẬT CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH CHUẨN BỊ NGƯỜI BỆNH TRƯỚC PHẪU THUẬT CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Học viên: Thạch Thành Được
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Trang Nhung
Chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật là chăm sóc của điều dưỡng về tinh thần, thể chất và hoàn thiện thủ tục hồ sơ cho một cuộc phẫu thuật được chỉ định trước đó. Chất lượng chăm sóc trước phẫu thuật có liên quan trực tiếp đến quá trình cũng như kết quả của ca phẫu thuật. Công tác chuẩn bị trước phẫu thuật tốt sẽ hạn chế đến mức tối thiểu các tai biến liên quan gây mê và phẫu thuật. Nghiên cứu “Thực trạng tuân thủ quy trình chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật của điều dưỡng tại khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa
Trà Vinh năm 2020 và một số yếu tố ảnh hưởng” được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật theo chương trình và phân tích những yếu tố đã ảnh hưởng đến sự tuân thủ quy trình chăm sóc người bệnh trước phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.
Nghiên cứu mô tả cắt ngang với kỹ thuật quan sát trực tiếp 26 điều dưỡng viên thực hiện chăm sóc trên 156 ca bệnh có chỉ định phẫu thuật chương trình tại Khoa ngoại Tổng hợp và phỏng vấn sâu 7 đối tượng là nhân viên y tế từ cấp quản phòng ban đến điều dưỡng
viên được thực hiện từ tháng 04/2020 đến tháng 6/2020.
Thực trạng tuân thủ quy trình chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật của điều dưỡng được đánh giá ở mức độ khá (27,6%) và chưa tốt (72,4%) chiếm tỷ lệ cao hơn so với các nghiên cứu trước, trong đó:
Hồ sơ người bệnh trước phẫu thuật được chuẩn bị tốt còn thấp (3,2%), trong khi sự tuân thủ thực hiện khá (62,8%) và chưa tốt (34%) chiếm phần lớn. Chuẩn bị người bệnh về tinh thần của điều dưỡng đạt tốt thấp hơn (5,1%),  II trong khi sự tuân thủ khá (28,2%) và chưa tốt (66,7%) có tỷ lệ cao. Chuẩn bị thể chất người bệnh đạt mức tốt còn rất thấp (4,5%) so với mức độ khá (18,0%) và chưa đạt (77,5%).
Các yếu tố ảnh hưởng chính đến sự tuân thủ quy trình chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật gồm:
Nguồn nhân lực chăm sóc còn hạn chế trong khi số lượng người bệnh càng tăng; bên cạnh là ý thức và kinh nghiệm của nhân viên y tế.
Trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc hỗ trợ tích cực cho công tác chuyên môn của điều dưỡng Sự phối hợp của người bệnh và thân nhân với điều dưỡng, giữa bác sĩ – điều dưỡng ảnh hưởng đến công tác chuyên môn chăm sóc trước phẫu thuật.
Công tác quản lý, giám sát là yếu tố tích cực giúp tăng sự tuân thủ công tác chuyên môn của điều dưỡng Hệ thống máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin chưa hỗ trợ tốt việc ghi chép cho điều dưỡng viên để giảm tải công việc và một số sự cố kỹ thuật gây mất thời gian
Kết quả nghiên cứu khuyến nghị sự cấp tiến tiến hành và tăng cường tập huấn, giám sát và đào tạo ngắn hạn hay có hình thức kiểm tra chuyên môn của điều dưỡng viên về quy trình chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật. Ngoài ra bệnh viện có thể tập huấn hoặc đào tạo kỹ năng cho điều dưỡng chăm sóc, giao tiếp, sử dụng đa phương tiện cung cấp thông tin để thúc đẩy sự phối hợp giữa nhân viên y tế với người bệnh, thân nhân. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment