TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA BẠCH CẦU, C REACTIVE PROTEIN, PROCALCITONIN TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH NHIỄM KHUẨN HUYẾT

TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA BẠCH CẦU, C REACTIVE PROTEIN, PROCALCITONIN TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH NHIỄM KHUẨN HUYẾT

TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA BẠCH CẦU, C REACTIVE PROTEIN, PROCALCITONIN TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH NHIỄM KHUẨN HUYẾT

Đào Văn Thắng*; Nguyễn Văn Dương**; Hoàng Tiến Tuyên* 
TÓM TẮT
Mục tiêu:xác định số lượng bạch cầu, nồng độC reactive protein, nồng độ procalcitonin và vai trò của chúng trong chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn huyết. Đối tượng và phương pháp:nghiên cứu tiến cứu có  đối chứng giữa 40 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết với 20 bệnh nhân sốt xuất huyết và 20 bệnh nhân nhiễm khuẩn tại chỗ được điều trị  ởBệnh viện Quân y 103 từ01 – 07 – 2016 đến 30 – 06 – 2017.  Kết quả:sốlượng bạch cầu, nồng  độC reactive protein và procalcitonin tăng  ở bệnh  nhân  nhiễm  khuẩn  huyết  (15,73  ±  16,38  G/l;  110,68  ±  58,84  mg/l;  19,18  ± 25,22  ng/ml). Tăng  procalcitonin,  C  reactive  protein  có  ý  nghĩa  trong  định  hướng  chẩn  đoán nhiễm khuẩn huyết (AUC của procalcitonin là 0,870 (p < 0,01), giá trịngưỡng ≥2,5 ng/ml; AUC của C reactive protein là 0,779 (p < 0,01), giá trị ngưỡng ≥60 mg/l. Tăng bạch cầu không có giá trị định hướng chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết (AUC = 0,568, p > 0,05).  Kết luận:sốlượng bạch cầu, nồng độC reactive protein và procalcitonin tăng ởbệnh nhân nhiễm khuẩn huyết. Nồng độprocalcitonin ≥2,5 ng/ml, C reactive protein ≥60 mg/l có ý nghĩa định hướng chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết. Bạch cầu tăng không có giá trị định hướng chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment