TìNH HìNH Sử DụNG KHáNG SINH ở NGƯờI BệNH Bị NHIễM KHUẩN BệNH VIệN TạI MộT Số ĐƠN Vị ĐIềU TRị TíCH CựC

TìNH HìNH Sử DụNG KHáNG SINH ở NGƯờI BệNH Bị NHIễM KHUẩN BệNH VIệN TạI MộT Số ĐƠN Vị ĐIềU TRị TíCH CựC

TìNH HìNH Sử DụNG KHáNG SINH ở NGƯờI BệNH Bị NHIễM KHUẩN BệNH VIệN TạI MộT Số ĐƠN Vị ĐIềU TRị TíCH CựC

LÝ NGỌC KÍNH, NGÔ THỊ BÍCH HÀvà cộng sự
Cục Quản lý khám, chữa bệnh
TÓM TẮT
Mục tiêu: (1) Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh (KS)  ở  người  bệnh  bị  nhiễm  khuẩn  bệnh viện  (NKBV); 
(2) Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng KS tại một số đơn vị điều trị tích cực của một số bệnh viện lớn ở Việt Nam. Phương pháp: nghiên cứu đoàn hệ hồicứu được thực hiện trên 1100 hồ sơ bệnh án tại19 bệnh viện tại Việt Nam. Kết quả:Tất cả người bệnh đều được cho sử dụng KS phổ rộng theo kinh nghiệm ngay từ đầu với đa số  trường  hợp  khởi  đầu  từ  2  KS  trở  lên.  Tỷ  lệ  người bệnh được điều trị KS thích hợp, tức là điều trị KS ban đầu theo kinh nghiệm phùhợp với kháng sinh đồ (KSĐ) là 26%. Vi ệc điều trị KS thích hợp có liên quan đến loại vi  khuẩn  được  phân  lập,  trong  đó  nhóm Acinetobacter/Pseudomonas có tỷ lệ dùng KS thích hợp là  kém  nhất.  Vẫn  còn  một  tỷ  lệ  khá  cao  người  bệnh nhiễm  E.coli  hay  Klebsiella  không  được  làm  ESBL (45%). Đánh giá trên kết quả điều trị lâm sàng cho thấy, việc  dùng  KS  theo  kinh  nghiệm  phù  hợp  với  KSĐ  cải thiện tỷ lệ thất bại (40% so với 63%) đồng thời nâng cao tỷ  lệ  khỏi  bệnh  (60%  so  với  37%).  Kết  luận:  Tất  cả người  bệnh  đều  được  cho  sử  dụng  KS  phổ  rộng  theo kinh nghiệm ngay từ đầu và tỷ lệ điều trị KS không thích hợp  là  74%.  Tỷ lệ  điều  trị thất  bại  ở  nhóm  điều  trị KS không thích hợp là 63%

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment