Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của phụ nữ có thai tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2017

Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của phụ nữ có thai tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2017

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN………………………………………………………………… 3
1.1. Nhu cầu về dinh dưỡng của phụ nữ có thai ……………………………………….. 3
1.1.1. Vai trò của dinh dưỡng với phụ nữ có thai …………………………………… 3
1.1.2. Nhu cầu về năng lượng và chất dinh dưỡng của phụ nữ có thai ……… 4
1.2. Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai …………………………………………. 9
1.2.1. Cân nặng của phụ nữ trước có thai ……………………………………………… 9
1.2.2. Tăng cân của bà mẹ khi có thai…………………………………………………. 10
1.3. Một số yếu tố liên quan đến TTDD của phụ nữ có thai……………………… 12
1.3.1. Kiến thức, thực hành của phụ nữ có thai về vấn đề CSDD …………… 12
1.3.2. Kiến thức, thực hành của phụ nữ có thai về khám thai ………………… 13
1.3.3. Vấn đề nghỉ ngơi, lao động khi mang thai………………………………….. 13
1.3.4. Uống bổ sung viên sắt phòng thiếu máu ở phụ nữ có thai…………….. 14
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……… 15
2.1. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………………. 15
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………… 15
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu ……………………………………………………………….. 15
2.1.3. Thời gian nghiên cứu ………………………………………………………………. 16
2.2. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………….. 16
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu…………………………………………………………………. 16
2.2.2. Công thức tính cỡ mẫu…………………………………………………………….. 16
2.2.3. Cách chọn mẫu……………………………………………………………………….. 16
2.3. Các biến số, chỉ số và phương pháp thu thập số liệu …………………………. 17
2.3.1. Các biến số …………………………………………………………………………….. 17
2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu……………………………………………………. 17
2.3.3. Các chỉ số nghiên cứu và cách đánh giá …………………………………….. 18
2.4. Khống chế sai số, phân tích và sử lý số liệu …………………………………….. 22
2.4.1. Sai số thường gặp và cách khắc phục ………………………………………… 22
2.4.2. Phân tích và xử lý số liệu …………………………………………………………. 22
2.5. Đạo đức nghiên cứu ……………………………………………………………………… 22
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………… 23
3.1. Thực trạng tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai………………………… 23
3.1.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu ………………………………………….. 23
3.1.2. Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai………………………………….. 25
3.2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến TTDD của phụ nữ có thai…………….. 28
3.2.1. Kiến thức của phụ nữ có thai ……………………………………………………. 28
3.2.2. Một số thực hành dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe phụ nữ có thai 32
3.2.3. Liên quan của một số yếu tố với kiến thức, thực hành chăm sóc dinh
dưỡng và sức khỏe của phụ nữ có thai………………………………………. 35
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN …………………………………………………………………. 38
4.1. Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai ……………………………………….. 38
4.1.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu ………………………………………….. 38
4.1.2. Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai………………………………….. 39
4.2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến TTDD của phụ nữ có thai…………….. 43
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Nhu cầu năng lượng của phụ nữ Việt Nam theo lứa tuổi, sinh lý
và mức độ tình trạng lao động ……………………………………………… 5
Bảng 1.2: Phân loại tình trạng dinh dưỡng cho người trưởng thành theo Tổ
chức Y tế Thế Giới năm 2000…………………………………………….. 10
Bảng 1.3: Cân nặng tăng lên trung bình của phụ nữ có thai và BMI ………. 11
Bảng 2.1: Cân nặng tăng lên trung bình của phụ nữ có thai và BMI ………. 19
Bảng 2.2: Phân loại đánh giá kiến thức, thực hành về CSSK ………………… 20
của phụ nữ có thai …………………………………………………………….. 20
Bảng 3.1: Các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu………………………………. 23
Bảng 3.2: Tuổi, số con và số lần có thai trung bình của phụ nữ có thai ….. 24
Bảng 3.3: Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ trước khi có thai ……………… 25
tính theo chỉ số BMI …………………………………………………………. 25
Bảng 3.4: Đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng của phụ nữ có thai trước khi
mang thai…………………………………………………………………………. 26
Bảng 3.5: Tăng cân trong thời kỳ có thai …………………………………………… 26
Bảng 3.6: Phân loại tăng cân của phụ nữ có thai trong cả thai kỳ ………….. 27
Bảng 3.7: Mức tăng cân theo BMI trước mang thai của phụ nữ có thai
trong toàn toàn bộ thai kỳ ………………………………………………….. 27
Bảng 3.8: Đánh giá sàng lọc dinh dưỡng trong quá trình mang thai của phụ
nữ có thai…………………………………………………………………………. 28
Bảng 3.9: Hiểu biết của bà mẹ về số lần đi khám thai …………………………. 28
Bảng 3.10: Hiểu biết về chế độ ăn hợp lý của bà mẹ ……………………………… 29
Bảng 3.11: Kiến thức của phụ nữ có thai về chăm sóc thai nghén …………… 30
Bảng 3.12: Kiến thức về ăn kiêng của phụ nữ có thai…………………………….. 31
Bảng 3.13: Đánh giá phân loại kiến thức của phụ nữ có thai về chăm sóc sức
khỏe thai nghén ………………………………………………………………… 32
Bảng 3.14: Thực hành của phụ nữ có thai về mức độ ăn uống khi có thai .. 33
Bảng 3.15: Bổ sung viên sắt, ăn kiêng của phụ nữ có thai……………………… 33
Bảng 3.16: Mức độ ốm nghén và tình trạng tinh thần của bà mẹ khi có thai 34
Bảng 3.17: Đánh giá phân loại thực hành về CSSK của phụ nữ có thai ……. 35
Bảng 3.18: Liên quan giữa trình độ học vấn với phân loại đánh giá kiến thức
dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe của phụ nữ có thai …………… 35
Bảng 3.19: Liên quan giữa trình độ học vấn với phân loại đánh giá thực
hành dinh dưỡng và CSSK của phụ nữ có thai ……………………… 36
Bảng 3.20: Liên quan giữa thực hành ăn kiêng với mức tăng cân trong ba
tháng cuối của phụ nữ có thai …………………………………………….. 37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *