Tình trạng thiếu máu thiếu sắt của phụ nữ có thai và một số yếu tố liên quan tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang năm 2011.Nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng thiếu máu thiếu sắt của phụ nữ có thai và một số yếu tố liên quan tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang năm 2011. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, đánh giá tình trạng thiếu máu theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt là 35,4%, 3 tháng đầu là 6,2%; 3 tháng giữa là 12,3% và 3 tháng cuối của thai kỳ là 16,9 %. Những phụ nữ có thai sử dụng 3 nhóm thực phẩm ngoài nhómtinh bột với tần suất ≥ 4 lần/ tuần thì nguy cơ bị thiếu máu thiếu sắt thấp hơn 27 lần so với nhóm phụ nữ có thai sửdụng 1 hoặc 2 nhóm thực phẩm, phụ nữ có thai không uống viên sắt thường xuyên có nguy cơ bị thiếu máu gấp 10 lần so với nhóm uống viên sắt thường xuyên, kiến thức dinh dưỡng kém có nguy cơ bị thiếu máu thiếu sắt cao gấp 3 lần, thực hành dinh dưỡng chưa tốt có nguy cơ thiếu máu thiếu sắt cao hơn 11,5 lần so với nhóm kiến thức và thực hành dinh dưỡng tốt

ĐẶT VẤN ĐỀ
……………………………………………………………………………………….. 11
Chƣơng 1.TỔNG QUAN
………………………………………………………………………… 14
1.1 Khái niệm và định nghĩa về sắt và thiếu máu do thiếu sắt
…………………… 14
1.1.1 Vai trò sinh học của sắt trong cơ thể
…………………………………………. 14
1.1.2 Thiếu máu thiếu sắt
…………………………………………………………………. 15
1.1.3 Nguyên nhân của bệnh thiếu máu do thiếu sắt
……………………………. 16
1.1.4 Hậu quả của bệnh thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt
…………………. 18
1.1.5 Chẩn đoán bệnh thiếu máu do thiếu sắt
……………………………………… 21
1.1.6 Tình hình thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt của phụ nữ có thai ở
trên thế giới và tại Việt Nam
…………………………………………………………….. 23
1.1.7 Chiến lược phòng chống thiếu máu do thiếu sắt tại Việt Nam
………. 26
1.2. Tình trạng dinh dƣỡng của phụ nữ có thai ở Việt Nam
……………………… 28
1.3. Nhu cầu dinh dƣỡng và chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ có thai
……….. 31
1.3.1 Nhu cầu dinh dưỡng:[1], [2], [3],[4], [20], [26].
……………………….. 31
1.3.2 Vấn đề nghỉ ngơi lao động khi mang thai: [4], [20].
…………………… 33
1.4. Các chỉ số sử dụng trong nghiên cứu
………………………………………………. 33
1.4.1 Khám thai
………………………………………………………………………………. 33
1.4.2 Bổ sung viên sắt phòng bệnh thiếu máu ( Viện Dinh Dưỡng)
……….. 33
1.4.3 Cách phân nhóm tuổi thai ( Bộ Y tế)
………………………………………….. 33
1.4.4 Nhận định kết quả tình trạng thiếu máu, thiếu sắt
……………………….. 34
Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
…………………. 36
2.1. Địa điểm nghiên cứu
……………………………………………………………………. 36
2.2. Thời gian nghiên cứu
……………………………………………………………………. 38
2.3. Đối tƣợng nghiên cứu
……………………………………………………………………. 38
2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu
……………………………………………………………….. 38
2.4.1 Thiết kế nghiên cứu
…………………………………………………………………. 38
2.4.2 Chọn mẫu nghiên cứu
……………………………………………………………… 38
2.5 Các biến số sử dụng trong nghiên cứu
………………………………………….. 38
2.6. Phƣơng pháp thu thập số liệu
…………………………………………………………. 39
2.7. Kỹ thuật xử lý phân tích số liệu
……………………………………………………… 41
2.8. Kỹ thuật hạn chế sai số
………………………………………………………………….. 41
2.9. Đạo đức trong nghiên cứu
……………………………………………………………… 42
Chƣơng 3. KẾT QUẢ
……………………………………………………………………………… 42
3.1. Thực trạng thiếu máu thiếu sắt
……………………………………………………….. 50
3.2. Kiến thức, thực hành về dinh dƣỡng và thiếu máu
……………………………. 52
3.3. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến tình trạng thiếu máu của PNCT
…………… 62
Chƣơng 4. BÀN LUẬN
………………………………………………………………………….. 71
4.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
……………………………………………. 71
4.2. Thực trạng thiếu máu thiếu sắt của PNCT tại 4 xã nghiên cứu
…………… 72
4.3.Yếu tố ảnh hƣởng tới kiến thức, thực hành dinh dƣỡng và phòng chống
thiếu máu của phụ nữ có thai
……………………………………………………………….. 75
4.3.1 Kiến thức dinh dưỡng của PNCT
………………………………………………. 75
4.3.2 Thực hành dinh dưỡng của PNCT
…………………………………………….. 77
4.3.3 Thực hành uống viên sắt
………………………………………………………….. 81
4.4. Mối liên quan giữa tình trạng dinh dƣỡng và thiếu máu thiếu sắt của
PNCT tại 4 xã nghiên cứu
……………………………………………………………………. 84
KẾT LUẬN
…………………………………………………………………………………………… 89

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *