TỶ LỆ BIẾN CHỨNG U NGUYÊN BÀO NUÔI SAU CHỬA TRỨNG KHI ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỆNH NHÂN Ở CỘNG ĐỒNG

TỶ LỆ BIẾN CHỨNG U NGUYÊN BÀO NUÔI SAU CHỬA TRỨNG KHI ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỆNH NHÂN Ở CỘNG ĐỒNG

TỶ LỆ BIẾN CHỨNG U NGUYÊN BÀO NUÔI SAU CHỬA TRỨNG KHI ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỆNH NHÂN Ở CỘNG ĐỒNG 

Nguyễn Văn Thắng*; Hoàng Hải**; VũBá Quyết*
TÓM TẮT 
Mục tiêu:  đánh giá kết quả phát hiện các biến chứng u nguyên bào nuôi xuất hiện sau chửa trứng sau khi thực hiện các biện pháp can thiệp tại c ộng đồng. Đối t ượng và phương pháp:173 bệnh nhân sau khi  đi ều trị chửa trứng tại Bệnh viện Phụsản Trung ương. Tất cảbệnh nhân được theo 
dõi biến chứng u nguyên bào nuôi tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Bệnh viện Phụsản Trung ương. Kết quả: tỷ lệ biến chứng u nguyên bào nuôi sau chửa trứng 20,2%, thời gian xuất hiện biến chứng sau chửa trứng trung bình 6,86 ± 2,3 tuần, các yếu tốnguy cơlàm tăng tỷlệbiến chứng là tuổi của BN > 40 và chửa trứng toàn phần. Kết luận: theo dõi biến chứng u nguyên bào nuôi sau chửa trứng tại tuyến tỉnh đem lại kết quảtốt: phát hiện được biến chứng ởgiai đoạn sớm.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment