Ứng dụng các phương pháp phân tích trong đánh giá sinh khả dụng một số chế phẩm của paracetamol

Ứng dụng các phương pháp phân tích trong đánh giá sinh khả dụng một số chế phẩm của paracetamol

Tên bài báo:Ứng dụng các phương pháp phân tích trong đánh giá sinh khả dụng một số chế phẩm của paracetamol

Tác giả:    Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Kiều Anh, Phạm Gia Huệ

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2000    Số:    10    Tập:    294    Trang:    20-23

Tóm tắt:    Thử nghiệm in vitro sơ bộ cho thấy sinh khả dụng trên thỏ của 2 loại chế phẩm paracetamol sản xuất trong nước sai khác không nhiều so với panadol, một chế phẩm nước ngoài đã có uy tín ở Việt Nam.

Ứng dụng các phương pháp phân tích trong đánh giá sinh khả dụng một số chế phẩm của paracetamol

Leave a Comment