XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT SAC TỪ TỎI ĐEN

XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT SAC TỪ TỎI ĐEN

 XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT SAC TỪ TỎI ĐEN

Vũ Đình Tiến*; Vũ Bình Dương*; Nguyễn Trọng Điệp* 
Nguyễn Văn Bạch*; Phan Đình Châu**
TÓM TẮT
Nghiên cứu đã xây dựng đƣợc quy trình chiết xuất cao tỏi đen bằng phƣơng pháp chiết siêu  ởâm tần số 60 MHz, với dung môi là nƣớc (tỷ lệ dƣợc liệu/dung môi 1:10); chiết 02 lần trong thời gian 60 phút ở nhiệt độ 600C, cô cao ở nhiệt độ 600C dƣới áp suất giảm. Hiệu suất chiết SAC đạt 87,36%

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment