Nghiên cứu MÔ Tả HìNH THáI VếT THƯƠNG VậT SắC NHọN TRONG GIáM ĐịNH PHáP Y TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT Đức giai đoạn 2005-2015

Nghiên cứu MÔ Tả HìNH THáI VếT THƯƠNG VậT SắC NHọN TRONG GIáM ĐịNH PHáP Y TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT Đức giai đoạn 2005-2015

Nghiên cứu MÔ Tả HìNH THáI VếT THƯƠNG VậT SắC NHọN TRONG GIáM ĐịNH PHáP Y TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT Đức giai đoạn 2005-2015

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU…………………………………………. 3
1.1. Dịch tễ học …………………………………………………………………………………. 3
1.1.1. Sát hại và tự tử…………………………………………………………………….. 3
1.1.2. Tai nạn……………………………………………………………………………….. 4
1.1.3. Vết đâm xuyên ……………………………………………………………………. 5
1.1.4. Vết thương hậu môn…………………………………………………………….. 5
1.1.5. Vết thương do vật dụng………………………………………………………… 6
1.2. Vết thương do VSN …………………………………………………………………….. 6
1.2.1. Đặc điểm chung VTVSN ……………………………………………………… 6
1.2.2. Vết cắt (Chém) ……………………………………………………………………. 7
1.2.3. Vết thương do chặt ………………………………………………………………. 8
1.2.4. Vết thương do đâm………………………………………………………………. 8
1.3.Giám định Pháp y các VTVSN…………………………………………………….. 10
1.3.1. Vai trò Giám định Pháp y trong VTVSN………………………………. 10
1.3.2. Khám nghiệm hiện trường ………………………………………………….. 10
1.3.3. Khám nghiệm bên ngoài …………………………………………………….. 11
1.3.4. Khám nghiệm bên trong……………………………………………………… 15
1.3.5. Các xét nghiệm bổ sung. …………………………………………………….. 17
1.3.6. Xét nghiệm mô học ……………………………………………………………. 18
1.3.7. Ảnh chụp và tài liệu …………………………………………………………… 18
CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……… 20
2.1.Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………………. 20
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………. 20
2.1.2. Tiêu chuẩn chọn nạn nhân vào nhóm nghiên cứu…………………… 20
2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ khỏi nghiên cứu …………………………………….. 20
2.2.Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………….. 20
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu……………………………………………………………. 20
2.2.2. Cỡ mẫu …………………………………………………………………………….. 20
2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu ………………………………………………. 21
2.2.4. Các chỉ số nghiên cứu ………………………………………………………… 21
2.3.Cách thức nghiên cứu …………………………………………………………………. 22
2.3.1. Nghiên cứu hồi cứu ……………………………………………………………. 22
2.3.2. Lựa chọn nạn nhân …………………………………………………………….. 22
2.3.3. Nhập thông tin vào phiếu nghiên cứu …………………………………… 23
2.3.4. Lập phần mềm nhập các số liệu …………………………………………… 23
2.3.5. Phân tích kết quả. ………………………………………………………………. 23
2.4. Sai số và cách khống chế ……………………………………………………………. 23
2.5. Đạo đức trong nghiên cứu…………………………………………………………… 23
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………… 24
3.1. Các yếu tố dịch tễ………………………………………………………………………. 24
3.2. Các loại tổn thương do VTVSN ………………………………………………….. 27
CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN …………………………………………………………………. 34
4.1. Dịch tễ ……………………………………………………………………………………… 34
4.1.1. Phân bố về tuổi và giới : ……………………………………………………….. 34
4.1.2. Phân bố trong các năm………………………………………………………….. 34
4.1.3. Nồng độ cồn trong máu: ……………………………………………………….. 35
4.2. Các hình thái tổn thương do VSN………………………………………………… 36
4.2.1. Vết đâm………………………………………………………………………………. 36
4.2.2. Vết chém …………………………………………………………………………….. 37
4.2.3. Vết chặt ………………………………………………………………………………. 39
4.2.4. Vết thương thấu bụng …………………………………………………………… 39
4.2.5. Vết thương thấu ngực …………………………………………………………… 40
4.2.6. Vết thương mạch máu…………………………………………………………… 41
4.2.7. Vết thương tim…………………………………………………………………….. 42
4.2.8. Vết thương tạng rỗng ……………………………………………………………. 43
4.2.9. Vết thương tạng đặc……………………………………………………………… 44
4.2.10. Nguyên nhân tử vong………………………………………………………….. 44
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 46
KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………………………….. 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Leave a Comment