1000 CÂU TRẮC NGHIỆM GIẢI PHẪU HỌC + ĐÁP ÁN

1000 CÂU TRẮC NGHIỆM GIẢI PHẪU HỌC + ĐÁP ÁN

874.      Cơ bám ở vùng X trên hình vẽ là

a.         Cơ nhị đầu                                                d. Cơ ngửa

b.        Cơ sấp tròn                                               e. Cơ gấp các ngón nông

c.         Cơ gập ngón cái dài

875.      Cơ bám vào vùng X trên hình vẽ làm động tác

a.         Sấp cẳng tay                                             d. Gấp cẳng tay

b.        Ngửa cẳng tay                                           e. Gấp đốt giữa các ngón tay

c.         Gấp ngón cái

876.      Cơ bám vào vùng X trên hình vẽ được chi phôi bởi

a.         Thần kinh quay                                         d. Thần kinh cơ bì

b.        Nhánh sâu thần kinh quay                         e. Thần kinh trụ

c.         Thần kinh giữa

877.      Nói về cơ gấp các ngón nông ở cẳng tay, chi tiết nào sau đây SAI

a.         Gân gấp các ngón nông xếp thành 2 lớp

b.        Gân ngón 3 và 4 xếp thành lớp sâu

c.         Bó cho 2 ngón 2 và 5 là 1 cơ nhị thân có gân trung gian ở giữa

d.       Các gân cơ gấp các ngón nông nằm sâu hơn và trong hơn thần kinh giữa ở 1/3 dưới cẳng tay

e.         Có một nguyên ủy ở nửa trên bờ trước xương quay

878.      Động mạch trụ

a.         Chạy trước cơ gấp các ngón nông

b.        Bắt chéo trước thần kinh giữa

c.         Chạy giữa 2 bó cơ sấp tròn

d.        Được cơ gấp cổ tay trụ che phủ từ chỗ nối 1/3 trên và 1/3 giữa cẳng tay

e.         Nằm trong thần kinh trụ

879.      Cơ nào sau đây vừa có động tác sấp cẳng tay, vừa có động tác ngửa cẳng tay

a.         Cơ ngửa                                                    d. Cơ cánh tay quay

b.        Cơ sâp vuông                                           e. Không có cơ nào

c- Cơ cánh tay

Download Tại Đây

Leave a Comment