120 câu hỏi thi tuyển bác sĩ nội trú chuyên ngành dịch tễ học năm 2012

 1. Trình bày định nghĩa, mục tiêu của dịch tễ học?
 2. Trình bày cách đ ề cập của Dịch tễ học và lâm sàng ?
 3. Trình bày chuỗi lập luận dịch tễ học?
 4. Trình bày Dịch tễ học với Y học dự phòng và thực hành lâm sàng?
 5. Trình bày đối tượng của Dịch tễ học?
 6. Trình bày nhiệm vụ và các nội dung của Dịch tễ học?
 7. Trình bày các phương pháp nghiên c ứu Dịch tễ học?
 8. Trình bày nghiên cứu tương quan?
 9. Trình bày Báo cáo trường h ợp bệnh trong nghiên c ứu mô tả
 10. Điều tra ngang: đ ịnh nghĩa, n ội dung, y nghĩa, hạn chế nghiên cứu ngang, cho ví dụ?.
 11. Trình bày các đ ặc trưng mô t ả về con người: (tuổi, gi ới) trong nghiên c ứu dịch tễ học mô tả?
 12. Trình bày các đ ặc trưng mô t ả về con người: (nhóm dân t ộc, chủng tộc, tầng lớp xã hội) trong nghiên cứu dịch tễ học mô tả?
 13. Tình bày các đ ặc trưng mô t ả về con người: ( Nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân) trong nghiên cứu dịch tễ học mô tả?
 14. Tình bày các đ ặc trưng mô t ả về con người: (các đặc trưng gia đình, các đặc trưng khác về con người) trong nghiên cứu dịch t ễ học mô tả?
 15. Trình bày n ội dung mô t ả về không gian trong nghiên c ứu d ịch tễ học mô tả?
 16. Trình bày sơ đ ồ và giải thích các bước tiến hành đi ều tra s ức khỏe cộng đồng?
 17. Trình bày định nghĩa, mục tiêu và nội dung của chẩn đoán cộng đồng? Trình bày các k ỹ thuật chọn mẫu ng ẫu nhiên đơn và ng ẫu nhiên h ệ thống: Định nghĩa, cách ti ến hành, ưu nhược điểm?
 18. Trình bày các k ỹ thuật chọn mẫu ng ẫu nhiên phân tầng và mẫu chùm: Định nghĩa, cách ti ến hành, ưu nhược điểm?
 19. Trình bày kỹ thuật chọn mẫu 30 cụm ngẫu nhiên?
 20. Trình bày định nghĩa, mục tiêu, các tiêu chuẩn một bệnh của một chương trình sàng tuyển?
 21. Trình bày định nghĩa, mục tiêu, của một chương trình sàng tuyển?
 22. Trình bày các cấp độ dự phòng và cho ví dụ?
 23. Trình bày cách chọn nhóm Bệnh trong nghiên c ứu bệnh chứng?
 24. Trình bày cách chọn nhóm Chứng t ừ Bệnh viện trong nghiên cứu b ệnh chứng?
 25. Trình bày cách chọn Nguồn chọn nhóm chứng là quần thể tổng quát trong nghiên cứu bệnh chứng?
 26. Thư thập thông tin về bệnh và tình trạng phơi nhiễm trong nghiên cứu bệnh chứng?
 27. Trình bày cách đo lường sự kết hợp trong nghiên cứu bệnh chứng?
 28. Trình bày các sai số thường gặp trong nghiên cứu bệnh ch ứng?
 29. Trình bày định nghĩa, ưu nhược điểm của nghiên cứu bệnh ch ứng?
 30. Trình bày cách chọn nhóm Có phơi nhiễm trong nghiên cứu thuần tập? Trình bày cách chọn nhóm Không phơi nhiễm/nhóm so sánh trong nghiên cứu thuần tập?
 31. Cách thu thập thông tin v ề tình trạng phơi nhi ễm
 32. Trình bày cách đo lường sự kết hợp trong nghiên cứu thuần tập?
 33. Trình bày các sai số thường gặp trong nghiên c ứu thuần tập?
 34. Trình bày ảnh hưởng của mất đối tượng nghiên cứu trong nghiên c ứu thuần tập?
 35. Trình bày đ ịnh nghĩa, ưu nhược điểm của nghiên cứu thu ần Trình bày định nghĩa, các loại nghiên cứu can thiệp?
 36. Trình bày lo ại nghiên c ứu can thi ệp thử nghiệm thuốc điều trị và thử nghiệm phòng b ệnh?
 37. Trình bày ưu, nhược điểm của nghiên cứu can thiệp?
 38. Trình bày ch ỉ định ngẫu nhiên chế độ nghiên c ứu trong th ử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng?
 39. Trình bày cách xác định t ỷ lệ bệnh cao đ ồng nhất và biện pháp làm mù trong th ử nghi ệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng?
 40. Trình bày tỷ suất mớ i mắc: đ ịnh nghĩa tỷ suất mới mắc, các loại tỷ suất mới mắc, ứng dụng của tỷ suất mới mắc?
 41. Trình bày t ỷ suất hiện mắc: định nghĩa, các loại tỷ suất hiện mắc, ứng dụng và mối liên quan gi ữa tỷ suất hiện mắc và tỷ suất mới mắc?
 42. Trình bày các chỉ số chính đo lường tử vong?
 43. Trình bày cách đo lường tính giá trị của một trắc nghiệm sàng tuyển: độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán ?
 44. Trình bày giá tr ị dự đoán của một xét nghiệm sàng tuyển và y nghĩa của chúng?
 45. Trình bày các bước phiên giải k ết quả trong suy lu ận mối kết h ợp nhân quả trong các nghiên cứu dịch tễ học?.
 46. Vẽ sơ đồ các bước phiên giải kết quả nghiên cứu?
 47. Trình bày định nghĩa sai số ngẫu nhiên, kiểm định giả thuyết trong nghiên cứu dịch tễ học?
 48. Các loại sai số trong ki ểm định giả thuyết?
 49. Trình bày Ý nghĩa của giá trị p, khoảng tin cậy ki ểm định giả thuyết?
 50. Trình bày định nghĩa sai số hệ thống, các loại sai số h ệ thống (sai số chọn)?
 51. Trình bày định nghĩa sai số hệ thống, các loại sai s ố hệ thống (sai số quan sát)?
 52. Trình bày các biện pháp khống chế sai số hệ thống?
 53. Trình bày định nghĩa yếu tố nhiễu trong nghiên cứu dịch tễ học?
 54. Trình bày các biện pháp khống chế nhiễu trong nghiên cứu dịch tễ học? Trình bày các biện pháp khống chế nhiễu trong nghiên cứu dịch tễ học (chọn ng ẫu nhiên; thu hẹp ph ạm vi nghiên cứu )?
 55. Trình bày các thành phần của một quá trình nhiễm khuẩn
 56. Trình bày vai trò của khối cảm nhi ễm trong quá trình d ịch: tính c ảm nhiễm, tính miễn d ịch, các loại miễn dịch và nêu ví dụ?
 57. Trình bày nguồn truyền nhiễm: Định nghĩa, các loại và vai trò dịch tễ học của từng loại nguồn truyền nhiễm ?
 58. Trình bày cơ chế truyền nhiễm và phân lo ại bệnh truyền nhiễm
 59. Trình bày các giai đoạn diễn biến tự nhiên của bệnh?
 60. Trình bày các bi ện pháp đối với người ốm trong xử lý một ổ dịch
 61. Trình bày các bi ện pháp đối v ới người lành và hoàn c ảnh xung quanh trong xử lý một ổ dịch
 62. Trình bày các mắt xích liên quan của quá trình dịch
 63. Trình bày các hình thái và mức độ dịch
 64. Trình bày các yêu cầu và các giai đoạn tiến hành điều tra một vụ dịch Giám sát dịch tễ học: Định nghĩa, các lo ại giám sát, mục tiêu và các nguồn thông tin giám sát DTH
 65. Trình bày bệnh tiêu ch ảy ở trẻ em < 5 tuổi: Tầm quan trọng, đường lây truyền?
 66. Trình bày b ệnh tiêu chảy ở trẻ em < 5 tuổi: Những yếu t ố làm tăng nguy cơ bệnh tiêu chảy
 67. Trình bày vai trò truyền nhiễm cùa nước và thực phẩm
 68. Trình bày vai trò truyền nhiễm của không khí và đất
 69. Trình bày vai trò truyền nhiễm của động vật tiết túc
 70. Trình bày các bi ện pháp phòng chống dịch các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá?
 71. Trình bày các bi ện pháp phòng chống dịch các b ệnh truyền nhiễm đường hô hấp?
 72. Trình bày các bi ện pháp phòng chống dịch các b ệnh truyền nhiễm đường máu?
 73. Trình bày các bi ện pháp phòng dịch tả
 74. Trình bày các biện pháp chống dịch tả
 75. Các biện pháp phòng chống tiêu chảy do Rota – vi rút?
 76. Trình bày Dịch tễ học bệnh Tay – Chân – Miệng (Định nghĩa, tác nhân, Dịch tễ học, chẩn đoán)?
 77. Trình bày đ ặc điểm dịch tễ học và quá trình d ịch của bệnh Tay – Chân – Miệng?
 78. Trình bày các biện pháp phòng và chống bệnh Tay – Chân – Miệng?
 79. Trình bày bệnh do vi rút Rubella (Ru bê ôn)?
 80. Trình bày các bi ện pháp kiểm soát b ệnh do vi rút Robella?
 81. Trình bày các bi ện pháp phòng chống dịch sởi
 82. Trình bày các bi ện pháp phòng chống dịch hạch
 83. Trình bày quá trình dịch của bệnh viêm não Nhật Bản
 84. Trình bày các bi ện pháp phòng chống dịch thương hàn
 85. Trình bày các bi ện pháp phòng chống bệnh dại?
 86. Trình bày cách x ử lý khi bị súc vật nghi dại cắn?
 87. Trình bày các bi ện pháp phòng bệnh uốn ván
 88. Trình bày quá trình d ịch và đ ặc điểm dịch tễ học của b ệnh viêm gan truyền nhiễm (Viêm gan do vi rút A)?
 89. Trình bày quá trình dịch của bệnh d ịch lị trực khuẩn?
 90. Trình bày các bi ện pháp phòng chống dịch lị trực khuẩn?
 91. Trình bày các bi ện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết
 92. Trình bày các phương th ức lây truyền HIV/AIDS?
 93. Trình bày các phương th ức Không lây truyền HIV/AIDS?
 94. Trình bày các phương th ức phòng lây nhiễm HIV
 95. Giám sát Dị ch tễ học HIV/AIDS và các b ệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs)?
 96. Sử dụng số liệu giám sát Dịch t ễ học HIV/AIDS và STIs?
 97. Trình bày đ ịnh nghĩa, d ịch t ễ học và li ệt kê những b ệnh nhi ễm trùng mới và tái xuất hiện tại khu v ực Đông Nam châu Á?
 98. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện của các b ệnh truyền nhiễm mới nổi và tái xuất hiện?.
 99. Một số bệnh truyền nhi ễm có xu hướng tăng và mới xuất hiện ở Việt Nam năm 2000 – 2010?
 100. Một số bệnh truyền nhiễm tái xuất hiện ở Vi ệt Nam năm 2000 – 2010?
 101. Trình bày mục tiêu cà các biện pháp phòng và chống dịch các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái xuất hiện?
 102. Trình bày các biện pháp phòng, chống dịch SARS?
 103. Trình bày định nghĩa và phân lo ại chấn thương?
 104. Trình bày yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành
 105. Trình bày các biện pháp dự phòng bệnh tim mạch?
 106. Các cách đề cập trong d ự phòng các b ệnh Tim mạch và một số biện pháp dự phòng với một số yếu tố nguy cơ cụ thể
 107. Trình bày các yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư?
 108. Trình bày ba cấp độ dự phòng ung thư và cho ví dụ?
 109. Trình bày các loại vacxin và lịch tiêm chủng trong chương trình lịch tiêm chủng mở rộ ng ở Việt Nam: bản chất, bảo quản, cách sử dụng?.
 110. Trình bày l ịch tiêm chủng trong chương trình tiêm ch ủng mở r ộng ở Việt Nam?
 111. Trình bày mục tiêu và nguyên tắc phòng chồng sốt rét ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?
 112. Trình bày mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của chương trình PC SXH đén 2010?
 113. Trình bày mục đich, mục tiêu Chương trình chống lao qu ốc gia giai đoạn 2006-2010 của Việt Nam và việc triển khai khung hành động Lao/HIV/AIDS? Phân tích một số biện pháp giảm hại được trình bày trong Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020?

Download file tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *