Ảnh hưởng của sodium artesunate trên sự thăng bằng acid – base ở chuột nhắt trắng

Ảnh hưởng của sodium artesunate trên sự thăng bằng acid – base ở chuột nhắt trắng

Tên bài báo:Ảnh hưởng của sodium artesunate trên sự thăng bằng acid – base ở chuột nhắt trắng

Tác giả:    Nguyễn Nghiêm Luật, Nguyễn Thị Xuyến

Tên tạp chí:    Thông tin Y học (Nghiên cứu y học)

Năm xuất bản:    1995    Số:    7    Tập:    3    Trang:    23-30

Nghiên cứu sử dụng an toàn sodium artesunate trên lâm sàng, ảnh hưởng của sodium artesunate trên sự thăng bằng acid-base ở máu chuột nhắt trắng. Một liều cao sodium artesunate với NaHCO3 5% là dung môi đã gây nên nhiễm kiềm chuyển hóa. Sự tăng tối đa của pH, pCO2, BEecf, BB, HCO3-, pO2 và O2 bão hòa, được thấy ở thời điểm 1 giờ sau thử nghiệm; sau đó các thông số này giảm dần và trở lại bình thường vào giờ thứ ba sau tiêm thuốc. Sự tăng của các thông số này không phụ thuộc vào liều sodium artesunate mà phụ thuộc vào thể tích NaHCO3 5% đã được dùng làm dung môi của thuốc; các thể tích NaHCO3 5% nhỏ hơn 2µl/g chuột đã không gây nên rối loạn thăng bằng acid–base. Mức độ biến đổi của thăng bằng acid–base sau thử nghiệm của sodium artesunate với NaHCO3 5% là dung môi cũng giống như sau thử nghiệm với NaHCO3 5% một mình. Sodium artesunate gây nên sự tăng mạnh hoạt độ của GOT và GPT huyết thanh chuột trong khi NaHCO3 không gây nên điều này.

Ảnh hưởng của sodium artesunate trên sự thăng bằng acid – base ở chuột nhắt trắng

Leave a Comment