Atlas Giải phẫu bệnh học Nhi khoa

Atlas Giải phẫu bệnh học Nhi khoa đã được công nhận rộng rãi trong gần hai thập kỷ. Ngày nay chương trình đào tạo giải phẫu bệnh yêu cầu cần có tài nguyên giáo dục về các bệnh lý nhi khoa. Ngoài ra các chuyên gia giải phẫu bệnh học nhi khoa nói chung và nhà bệnh học cộng đồng thường xuyên phải xử lý các mẫu bệnh phẩm của trẻ em. Việc trang bị kiến thức và tham khảo để làm việc với bệnh lý nhi khoa hiện nay là cần thiết để xử lý thích hợp các trường hợp này.

Atlas Giải phẫu bệnh học Nhi khoa bao quát một phạm vi rộng của các bệnh nhi khoa mà một nhà nghiên cứu bệnh học có thể sẽ gặp phải và được viết bởi các chuyên gia hàng đầu nổi tiếng trong lĩnh vực này. Sách bao quát tất cả các trường hợp thường thấy và ít thấy, và thảo luận ngắn gọn về các vấn đề nổi bật của bệnh cùng với các hình ảnh màu chất lượng cao được lựa chọn chuyên nghiệp. 
Atlas Giải phẫu bệnh học Nhi khoa là một nguồn tài nguyên thực tế với khoảng 1.100 hình ảnh chất lượng cao cũng như phân chia các giai đoạn quan trọng và các thông số tiên lượng (bao gồm cả phân tử).

TÓM TẮT
Color Atlas of Pediatric Pathology
Aliya Husain, J. Thomas Stocker
Hardcover: 528 pages
Publisher: Demos Medical; 
1 edition (February 25, 2017)
Language: English
ISBN-10: 1933864575
ISBN-13: 978-1933864570

TẢI SÁCH PDF – 528 TRANG – 40 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *