ATLAS HÌNH THÁI HỌC VÀ GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG CỦA BỘ NÃO

ATLAS HÌNH THÁI HỌC VÀ GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG CỦA BỘ NÃO

ATLAS HÌNH THÁI HỌC VÀ GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG CỦA BỘ NÃO.Cuốn Atlas này minh họa giải phẫu của bộ não và biểu hiện của nó trên các hình ảnh cộng hưởng từ, sử dụng một chế độ trình bày đơn giản và hiệu quả. Theo sau một chương giới thiệu, cuốn sách được chia thành các phần hình thái học và hình ảnh học chức năng.

Atlas hình thái học giới thiệu các hình ảnh giải phẫu bề mặt 3D theo sau bởi phần MRI độ phân giải cao theo các mặt phẳng quanh trục, nan hoa, và dọc. 

Các hình ảnh MRI được ghép cặp với các hình ảnh giải phẫu học tương ứng để cho phép người đọc có một tổng quan về tương quan lâm sàng giữa chúng. Atlas chức năng bao gồm các hình ảnh MRI minh họa thể hiện sự kích hoạt vỏ não trong các khu vực chức năng khác nhau, bao gồm âm thanh, vận động, thị giác và ngôn ngữ.

ATLAS HÌNH THÁI HỌC VÀ GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG CỦA BỘ NÃO

TÓM TẮT

Atlas of Morphology and Functional Anatomy of the Brain

T. Scarabino, U. Salvolini, F. Di Salle, H. Duvernoy, P. Rabischong

Price: $115.00

Paperback: 138 pages

Publisher: Springer; 

Softcover 1st ed. 2006 edition (November 23, 2010)

Language: English

ISBN-10: 3642067425

ISBN-13: 978-3642067426

Product Dimensions: 11.7 x 0.3 x 8.3 inches

Shipping Weight: 12.8 ounces

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment