Các phương pháp chẩn đoán và điều tra dịch tễ học trong bệnh lao

Các phương pháp chẩn đoán và điều tra dịch tễ học trong bệnh lao

Tên bài báo:Các phương pháp chẩn đoán và điều tra dịch tễ học trong bệnh lao

Tác giả:    Đặng Đức Anh

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Năm xuất bản:    1996    Số:    1    Tập:    6    Trang:    60-65

Tóm tắt:    Trong sinh học phân tử ngày nay đã áp dụng nhiều phương pháp mới để chẩn đoán nhanh, phát hiện sớm tác nhân gây bệnh như trong bệnh lao và phong. Bài báo đã nêu một số đặc điểm của các kỹ thuật chẩn đoán (PCR, NASBA) và các phương pháp điều tra dịch tễ học bệnh lao, ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp sinh học phân tử. Tác giả đã đánh giá và bàn luận về RFLP, định loại spoligo.

Các phương pháp chẩn đoán và điều tra dịch tễ học trong bệnh lao

Leave a Comment