CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NHIỄM HIV ĐANG ĐIỀU TRỊ ARV TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ NHA TRANG NĂM 2020

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NHIỄM HIV ĐANG ĐIỀU TRỊ ARV TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ NHA TRANG NĂM 2020

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NHIỄM HIV ĐANG ĐIỀU TRỊ ARV TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ NHA TRANG NĂM 2020
Học viên: Trương Chí Cường
 Giáo viên hưỡng dẫn: TS. Nguyễn Quỳnh Anh
Phòng chống HIV là một trong 8 dự án của Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020. Phòng và chống HIV/AIDS được toàn Đảng, toàn dân quan tâm nhằm giảm gánh nặng về chi phí y tế cho người nhiễm HIV cũng như cho xã hội vì vậy CLCS của người nhiễm HIV cũng được ngày càng quan tâm hơn Nghiên cứu “Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người nhiễm HIV đang điều trị ARV tại phòng khám ngoại trú thuộc Trung tâm y tế Nha Trang năm 2020” nhằm mục đích tìm hiểu chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người nhiễm HIV đang điều trị ARV tại phòng khám ngoại trú thuộc Trung tâm y tế Nha Trang. Qua nghiên cứu này giúp cho phòng khám đánh giá và bổ sung CLCS như một tiêu chuẩn theo dõi điều trị. Chúng tôi đã sử dụng bộ công cụ WHOQOL-HIV BREF với thiết kế mô tả cắt ngang, thu thập số liệu bằng hình thức phát vấn cho 209 người nhiễm HIV trên 18 tuổi đang điều trị ARV tại Trung tâm y tế Nha Trang. Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm trung bình chất lượng cuộc sống (CLCS) là l2,88 (sd=3,23). Điểm trung bình CLCS khía cạnh thể chất cao hơn các khía cạnh khác. Kết quả của một số tác giả Trần Xuân Bách, Nông Minh Vương cũng chỉ ra một số yếu tố liên quan đến CLCS của người nhiễm HIV như nghiên cứu của chúng tôi : tình trạng miễn miễn dịch tốt, tuân thủ điều trị tốt, không có cảm nhận bị kì thị có CLCS cao hơn p<0,05 có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Trên cơ sở đó nghiên cứu cũng đã đưa ra một số khuyến nghị như : Trung tâm y tế Nha Trang cần bổ sung đo lường chất lượng cuộc sống như một tiêu chuẩn  theo dõi điều trị, người nhiễm chưa tuân thủ điều trị ARV cần nghiêm túc thực hiện y lệnh điều trị, để tăng đáp ứng miễn dịch tăng cường CLCS.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment