Đa hình nucleotid đơn gen oprd1 trong điều trị methadone thay thế ở bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện

Đa hình nucleotid đơn gen oprd1 trong điều trị methadone thay thế ở bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện

Đa hình nucleotid đơn gen oprd1 trong điều trị methadone thay thế ở bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện
Nguyễn Thị Xuân1, Nguyễn Quỳnh Giao, Trần Văn Chiều, Lê Hoàng Nam, Đặng Thị Ngọc Dung, Trần Khánh Chi
1 Đại học y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu thực hiện phân tích phân bố kiểu gen OPRD1 tại vị trí đa hình nucleotid đơn rs2234918, rs581111, rs529520 và đánh giá mối tương quan với liều duy trì methadone trong liệu pháp điều trị thay thế methadone ở bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện tại tỉnh Ninh Bình. Nghiên cứu thực hiện trên 400 bệnh nhân được chẩn đoán phụ thuộc vào các chất dạng thuốc phiện, được điều trị Methadone thay thế từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 tại tỉnh Ninh Bình. Đa hình nucleotid đơn gen OPRD1 được xác định bằng phương pháp PCR và giải trình tự gen kết quả cho thấy: đa hình nucleotid đơn rs2234918 có tỉ lệ Alen T và C lần lượt là: 69,38% và 30,62%; các kiểu gen tương ứng là TT (48,5%), CT (41,75%), CC (9,75%). Đa hình nucleotid đơn rs581111 có tỉ lệ Alen G và A lần lượt là: 88,62% và 11,38%; các kiểu gen tương ứng là AA (1,75%), AG (19,25%), GG (79%). Đa hình nucleotid đơn rs529520 có tỉ lệ Alen A và C lần lượt là: 15,38% và 84,62%; các kiểu gen tương ứng là AA (3,75%), AC (23,25), CC (73%). Người nghiện chất dạng thuốc phiện mang alen C của SNP rs2234918 có khả năng sử dụng liều duy trì methadone cao (≥ 90mg/ngày), cao hơn so với người không có Alen C với OR = 1,556 (95%CI: 1,049-2,309), người có kiểu gen TT có khả năng sử dụng liều duy trì methadone cao (≥ 90mg/ngày), thấp hơn so với người không có kiểu gen TT với OR = 0,643 (95%CI: 0,433-0,953). Việc xác định kiểu gen của gen OPRD1 ở bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện điều trị methadone thay thế có thể giúp cá thể hóa điều trị.

Theo báo cáo của Cơ quan phòng chống ma  túy  và  tội  phạm  của  Liên  hợp  quốc (UNODC), năm 2017 trên toàn thế giới ước tính 271 triệu người tương đương với 4,8% dân số trưởng thành trên toàn cầu sử dụng ma túy bất hợp pháp ít nhất một lần. Sự phụ thuộc hay nghiện chất dạng thuốc phiện là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh tật và tử vong sớm, đồng thời làm gia tăng tội phạm, suy thoái kết cấu xã hội và gia đình.1 Điều trị cai nghiện bằng duy trì Methadone là phương pháp  được  áp  dụng  rộng  rãi  nhất,  hiệu  quả cao, tuy nhiên kết quả điều trị có sự khác biệt lớn giữa các cá nhân.2 Ngày càng có nhiều nghiên cứu quan tâm đến đa hình di truyền các gen mã hóa các enzyme chuyển hóa, các thụ thể vận chuyển, ngoài ra các gen liên quan đến dược động học của Methadone. Một số nghiên cứu tập trung vào làm rõ vai trò của gen mã hóa thụ thể opioid delta 1 (OPRD1) đối với sự phụ thuộc vào rượu, heroin và những ảnh hưởng lên nhân cách3. Một số tác giả cũng cho rằng OPRD1 có thể đóng vai trò trong kết quả điều trị của liệu pháp duy trì methadone

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment