ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG MẠN TÍNH MỘT BÊN BÁN CẦU NÃO

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG MẠN TÍNH MỘT BÊN BÁN CẦU NÃO

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG MẠN TÍNH MỘT BÊN BÁN CẦU NÃO 

Ngô Tuấn Minh*; Lê VũDuy* 
Trần Quang Dũng**; Nguyễn Xuân Phùng*** 
TÓM TẮT
Mục tiêu:  khảo sát đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính (CLVT) ở bệnh nhân (BN) máu tụdưới màng cứng (MTDMC) mạn tính một bên bán cầu não. Đối tượng và phương pháp:  hồi cứu kết  hợp tiến cứu  đặc  điểm hình ảnh CLVT sọnão của 87 BN MTDMC mạn tính.  Kết quảvà kết  luận: máu tụ bên trái 56,3%, tụ máu bên phải 43,7%. Vịtrí khối máu tụnằm lan toảmột bán cầu  đại não gặp nhiều nhất (41,4%). Vịtrí ít gặp nhất  ởvùng trán  đỉnh và vùng thái dương – đỉnh –  chẩm đều 4,6%. Độdày khối máu tụcó kích thước < 3 cm gặp nhiều nhất (90,82%), từ3 – 5 cm là 9,18%. MTDMC mạn tính tỷ trọng hỗn hợp trên CLVT là chủ yếu (55,1%). Hình ảnh tỷ trọng  giảm gặp với tỷlệ27,6%. Hình  ảnh tăng tỷtrọng và  đồng tỷtrọng gặp tỷl ệthấp (9,2% và 8,1%).  Khối máu tụchủyếu có hình liềm (82,8%). Di lệch  đường giữa bậc III gặp nhiều nhất (51,7%),  bậc II: 27,6% và bậc I: 20,7%

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment