ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ LA50 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỶ LỆ TỬ VONG CỦA BỆNH NHÂN BỎNG

ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ LA50 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỶ LỆ TỬ VONG CỦA BỆNH NHÂN BỎNG

ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ LA50 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỶ LỆ TỬ VONG CỦA BỆNH NHÂN BỎNG
Nguyễn Như Lâm1, Ngô Tuấn Hưng1, Ngô Minh Đức1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá chỉ số LA50 và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong của bệnh nhân (BN) bỏng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu trên 15.925 BN bỏng điều trị tại
Bệnh viện Bỏng Quốc gia giai đoạn 2015 – 2019. Kết quả: Tỷ lệ tử vong 3,11%. Các yếu tố độc lập ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong gồm: Tuổi, giới, diện tích bỏng chung, diện tích bỏng sâu, bỏng hô hấp và bệnh kết hợp. Chỉ số LA50 đạt 63,8% với diện tích bỏng chung và 38,14% với diện tích bỏng sâu. Chỉ số LA50 khác nhau đáng kể trong từng phân nhóm của các yếu tố liên quan. Đối với diện tích bỏng chung, LA50 cao hơn ở nhóm nữ giới, trẻ em, không bỏng hô hấp, không có bệnh kết hợp. Đối với diện tích bỏng sâu, LA50 cũng có xu hướng tương tự, nhưng thấp hơn ở nữ giới. LA50 thấp nhất ở BN bỏng hô hấp so với các nhóm khác (18% diện tích cơ thể (DTCT) đối với diện tích bỏng chung và 7% DTCT đối với diện tích bỏng sâu). Kết luận: Chỉ số LA50 khác nhau đáng kể trong từng phân nhóm của các yếu tố liên quan, thấp hơn ở BN bỏng hô hấp, người già và có bệnh kết hợp.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, tử vong có liên quan mật thiết với diện tích bỏng. Chỉ số LA50 là diện tích bỏng trong đó có 50% số BN tử vong, được dùng để đánh giá khái quát về khả năng cứu sống BN của một cơ sở điều trị bỏng. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

 

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment