ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LỌC BETA2-MICROGLOBULIN (õ2M) CỦA PHƯƠNG PHÁP THẨM TÁCH SIÊU LỌC

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LỌC BETA2-MICROGLOBULIN (õ2M) CỦA PHƯƠNG PHÁP THẨM TÁCH SIÊU LỌC

 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LỌC BETA2-MICROGLOBULIN (õ2M) CỦA PHƯƠNG PHÁP THẨM TÁCH SIÊU LỌC BÙ DỊCH TRỰC TIẾP  Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH LỌC MÁU CHU KỲ

Nguyễn Hữu Dũng*; Hoàng Trung Vinh**; Lê Việt Thắng**
TÓM TẮT 
Đánh giá hiệu quả  lọc beta2-microglobulin (β2M) của 32 bệnh nhân (BN) suy thận mạn tính (STMT) lọc xen kẽ  thẩm tách siêu lọc 2 tuần một lần, so sánh với lọc thông thường, kết quả  cho thấy:  nồng độ  β2M sau cuộc thẩm tách siêu lọc máu online là 21,8    9,8 mg/l, thấp hơn có ý nghĩa so trước lọc 69,2 ± 18,9 mg/l, p < 0,001. Mức giảm β2M khác biệt so  với nhóm BN sử dụng lọc thường với quả lọc có hệ số lọc cao, p < 0,001. Sau 6 tháng, β2M giảm hơn so với nhóm BN dùng lọc máu sử  dụng quả  lọc có hệ  số  siêu lọc cao (nhóm thẩm tách siêu lọc từ69,2 ± 18,9 mg/l xuống  còn 32,4 ± 9,1 mg/l; nhóm lọc máu thường quả  lọc hệ  số  siêu lọc cao từ64,8 ± 18,8 mg/l xuống 46,7 ± 12,8 mg/l), (p < 0,01). 
Thẩm tách siêu lọc tăng hiệu quả  điều trị  thiếu máu, tăng chỉ  số  khối cơ thể, giảm biến chứng tụt huyết áp, tắc màng lọc và co rút cơ có ý nghĩa so với lọc thường (p < 0,05).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment