Đánh giá hiệu quả phẫu thuật cắt Amiđan tại khoa tai mũi họng Bệnh

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật cắt Amiđan tại khoa tai mũi họng Bệnh

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật cắt Amiđan tại khoa tai mũi họng Bệnh
viện Nhi đồng 1
Nguyễn Quỳnh Anh1*, Phạm Đình Nguyên2

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả các phương pháp cắt amiđan tại Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu quan sát mô tả tiến cứu được thực hiện trên 312 bệnh nhi phẫu thuật cắt amiđan tại khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2019. Kết quả: Đối với phương pháp dao điện: thời gian phẫu thuật trung bình 8,67 phút; lượng máu mất trung bình 10,32ml; tỷ lệ chảy máu sau phẫu thuật 5,04%; điểm đau trung bình ở ngày thứ 21 là 2,17; tỷ lệ lành thương hoàn toàn ở ngày thứ 7 là 0%, ngày thứ 14 là 58,22% và ngày thứ 21 là 96,2%. Đối với phương pháp Coblator: thời gian phẫu thuật trung bình 7,92 phút; lượng máu mất trung bình 5,27ml; tỷ lệ chảy máu sau phẫu thuật 1,53%; điểm đau trung bình ở ngày thứ 21 là 1,98; tỷ lệ lành thương hoàn toàn ở ngày thứ 7 là 18,55%, ngày thứ 14 là 98,45% và ngày thứ 21 là 100%. Đối với phương pháp Plasma: thời gian phẫu thuật trung bình là 9,83 phút; lượng máu mất trung bình là 7,15ml; tỷ lệ chảy máu sau phẫu thuật 2,56%; điểm đau trung bình ở ngày thứ 21 là 1,82; tỷ lệ lành thương hoàn toàn ở ngày thứ 7 là 16,21%, ngày 14 là 97,44% và ngày thứ 21 là 100%.


Kết luận và khuyến nghị: Không có sự khác biệt đáng kể về thời gian phẫu thuật, lượng máu mất trong phẫu thuật. Tuy nhiên có sự khác biệt về mức độ đau và tỷ lệ biến chứng chảy máu sau phẫu thuật và sự lành thương giữa các phương pháp.Việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật tuỳ thuộc vào kinh nghiệm của phẫu thuật viên và điều kiện kinh tế của bệnh nhân.Phẫu thuật viên cần lưu ý về thời điểm chảy máu sau phẫu thuật để hướng dẫn thân nhân bệnh nhi theo dõi và chăm sóc phù hợp

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment