Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của người dân về việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại hai phường của thành phố Thái Bình

Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của người dân về việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại hai phường của thành phố Thái Bình

Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của người dân về việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại hai phường của thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình năm 2010

Ngô Thị Nhu -Đại học Y Thái Bình
TóM TắT
Qua điều tra nghiên cứu thực trạng và kiến thức của người dân ở hai phường thuộc thành phố Thái Bình về rác thải chúng tôi có một số kết quả như sau:  Kiến thức của người dân về thu gom và xử lý rác: 91,2% hiểu biết được rác thải là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường; 80% cho rằng rác thải là nguồn gây bệnh. 64,1% người dân hiểu biết được lợi ích của việc phân loại rác giúp 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiện lợi cho xử lý. Đa số người dân cho rằng rất cần thiết phải thu gom và xử lý rác. 
– Số  lượng  rác  bình  quân  cho  một  người  trong  1 tháng là 19,2kg. Có 2/3 số gia đình thu gom rác bằng hình  thức  bỏ  vào  túi  nilon  và  chờ  người  đến  thu (67,3%). Chỉ có 6,9% số hộ gia đình có phân loại rác trước khi thải bỏ
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment