Đánh giá phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng ngăn trong vạt quặt ngược điều trị bong võng mạc do lỗ hoàng điểm nguyên phát

Đánh giá phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng ngăn trong vạt quặt ngược điều trị bong võng mạc do lỗ hoàng điểm nguyên phát

Đánh giá phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng ngăn trong vạt quặt ngược điều trị bong võng mạc do lỗ hoàng điểm nguyên phát
Nguyễn Kiếm Hiệp, Cung Hồng Sơn
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đánh giá kết quả giải phẫu và chức năng của kĩ thuật vạt quặt ngược kết hợp cắt dịch kính trong điều trị bong võng mạc do lỗ hoàng điểm ở bệnh nhân cận thị cao. Nghiên cứu mô tả cắt ngang gồm 26 mắt bong võng mạc do lỗ hoàng điểm đã được phẫu thuật cắt dịch kính tạo vạt quặt ngược màng ngăn trong kết hợp khí nở C3F8 hoặc dầu silicon nội nhãn. Có 16 nữ và 10 nam. Tuổi trung bình là 61,37 ± 8,59. Trục nhãn cầu trung bình là 28,00 ± 2,48 mm mm. 20 (74,07%) bệnh nhãn có giãn phình hậu cực. Thị lực trước mổ là 2,15 ± 0,36 logMAR. Sau mổ l lần 1 có 23 (88,46%) mắt võng mạc áp hoàn toàn, 17 (62,96%) mắt đóng lỗ hoàng điểm hoàn toàn. Thị lực sau mổ 6 tháng là 1,33 ± 0,24 logMAR. Kĩ thuật bóc màng ngăn trong với vạt quặt ngược tạo cầu nối tổ chức qua lỗ HĐ thúc đẩy đóng lỗ hoàng điểm hiệu quả và giúp cải thiện thị lực chỉnh kính sau phẫu thuật ở bệnh nhân BVM do lỗ hoàng điểm

Bong võng mạc do lỗ hoàng điểm thường xuất hiện ở mắt cận thị nặng có giãn lồi củng mạc  hậu  cực,  đòi  hỏi  can  thiệp  phẫu  thuật sớm  bởi  bong  võng  mạc  do  lỗ  hoàng  điểm gây tổn thương võng mạc không hồi phục.1 Ở mắt cận thị nặng, bong võng mạc do lỗ hoàng điểm được cho là do những co kéo tiếp tuyến tại  vùng  hoàng  điểm,  giãn  lồi  hậu  cực,  hoặc do teo lớp biểu mô sắc tố.2 Cắt dịch kính qua pars plana kết hợp bóc màng ngăn trong, khí nội nhãn hoặc dầu silicon nội nhãn, độn củng mạc  có  hiệu  quả  làm  giải  phóng  lực  co  kéo giúp võng mạc áp lại và tăng khả năng đóng lỗ hoàng điểm. 3, 4 Tuy nhiên, việc đóng lỗ hoãng điểm và phục hồi thị lực ở những bệnh nhân này còn là vấn đề khó khăn.Kĩ thuật tạo vạt quặt ngược gần đây được cho là có hiệu quả trong việc đóng lỗ hoàng điểm  nguyên  phát. Trong  kĩ  thuật  này,  màng ngăn trong không bóc hoàn toàn mà tạo vạt để phủ lại lên lỗ hoàng điểm.5,6 Trong nhiều báo cáo, kĩ thuật này không chỉ hiệu quả trong lỗ hoàng điểm nguyên phát mà còn hiệu quả trên bệnh nhân bong võng mạc do lỗ hoàng điểm ở mắt cận thị nặng. Mặc dù kĩ thuật mới này có nhiều hứa hẹn trong điều trị bong võng mạc lỗ hoàng điểm, hiệu quả của kĩ thuật vạt quặt ngược  còn  chưa  rõ  ràng  và  cần  nghiên  cứu thêm.Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của kĩ thuật vạt quặt ngược trong việc làm áp lại võng mạc và đóng lỗ hoàng điểm ở bệnh nhân bong võng mạc do lỗ hoàng điểm.

Đánh giá phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng ngăn trong vạt quặt ngược điều trị bong võng mạc do lỗ hoàng điểm nguyên phát

Leave a Comment