Đánh giá thực trạng kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện CATP Hồ Chí Minh năm 2018

Đánh giá thực trạng kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện CATP Hồ Chí Minh năm 2018

Đánh giá thực trạng kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Công an Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2018.Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người. Nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng được chú trọng. Các hệ thống Bệnh viện phát triển mạnh mẽ từng bước đảm bảo được việc khám chữa bệnh. Đặc biệt các
Bệnh viện, Bệnh xá trong lực lượng vũ trang đóng vai trò quan trọng cần phải liên tục đổi mới về mọi mặt để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và cung ứng thuốc tới CBCS trong lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn đóng quân. Hiện nay, Nhà nước ta đang có chính sách “Bảo hiểm y tế toàn dân”, thực hiện chính sách “an sinh xã hội” để giúp cho tất cả mọi người dân có thể tiếp cận được với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất với chi phí hợp lý nhất nhờ vào sự giúp đỡ của Quỹ bảo hiểm xã hội.


Trong nền kinh tế thị trường số lượng và chủng loại thuốc ngày càng phong phú và đa dạng, góp phần đảm bảo cung ứng đủ thuốc, có chất lượng cho nhu cầu điều trị.
Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc không hợp lý đã và đang là vấn đề đáng quan tâm của mọi quốc gia, gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế và xã hội. Nó làm tăng chi phí cho hoạt động chăm sóc sức khỏe, làm giảm chất lượng điều trị, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra các phản ứng có hại cho chính bệnh nhân. Bên cạnh đó, hiện tượng kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán, lạm dụng kháng sinh… còn rất phổ biến.
Từ tháng 09 năm 2017, Bệnh viện CATP Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai thêm dịch vụ khám BHYT toàn dân. Trong quá trình hoạt động Bệnh viện CATP thường xuyên có các hoạt động nhằm kiểm soát việc kê đơn, sử dụng thuốc hợp lý – an toàn – hiệu quả – kinh tế. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào đánh giá về thực trạng kê đơn thuốc ngoại trú tuân thủ theo Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện. Chính vì vậy đề tài: “Đánh giá thực trạng kê đơn2 thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện CATP Hồ Chí Minh năm 2018” được thực hiện với hai mục tiêu sau:
1. Đánh  iá việc tuân thủ Quy chế kê đơn thuốc ngoại trú theo Thông tư 52/2017/TT-BYT tại Bệnh viện CATP Hồ Chí Minh.
2. Phân tích một số ch số kê đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện CATP Hồ Chí Minh năm 2018.
Từ đó xác định điểm còn hạn chế, tồn tại và đưa ra một số kiến nghị nâng cao tỷ lệ tuân thủ thực hiện quy chế kê đơn, giảm sai sót để hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………………………1
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ……………………………………………………3
1.1.KÊ ĐƠN THUỐC VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ……………………. 3
1.1.1. Quy định kê đơn thuốc ngoại trú ……………………………………………… 3
1.1.2. Một số nguyên tắc khi kê đơn………………………………………………….. 7
1.1.3 Quy định về nội dung kê đơn thuốc…………………………………………. 10
1.1.4 Một số chỉ số sử dụng thuốc …………………………………………………… 11
1.1.5 Quy định về hình thức kê đơn thuốc………………………………………… 12
1.2. THỰC TRẠNG KÊ ĐƠN VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ KÊ ĐƠN13
1.2.1 Trên thế giới…………………………………………………………………………. 13
1.2.2 Tại Việt Nam………………………………………………………………………… 15
1.3. MỘT VÀI NÉT VỀ BỆNH VIỆN CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH…………………………………………………………………………………….. 21
1.3.1 Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Công an thành phố Hồ Chí
Minh………………………………………………………………………………………. 21
1.3.2 Tổ chức bộ máy của BVCA thành phố Hồ Chí Minh ………………… 24
1.3.3 Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Dược – Bệnh viện Công an thành
phố Hồ Chí Minh ………………………………………………………………………….. 25
CHƢƠNG 2……………………………………………………………………………..
ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………..27
2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU…………………………………………………… 27
2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………………. 27
2.2.1 Các biến số trong nghiên cứu …………………………………………………. 27
2.2.2 Thiết kế nghiên cứu ………………………………………………………………. 32
2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu………………………………………………….. 33
2.2.4 Mẫu nghiên cứu ……………………………………………………………………. 342.2.5 Xử lý và phân tích số liệu ………………………………………………………. 35
CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………….37
3.1 THỰC HIỆN QUY CHẾ KÊ ĐƠN NGOẠI TRÚ……………………….37
3.1.1 Ghi thông tin bệnh nhân…………………………………………………………. 37
3.1.2 Thông tin về người kê đơn và thủ tục hành chính……………………… 38
3.1.3 Ghi chẩn đoán ………………………………………………………………………. 38
3.1.4 Thông tin về loại thuốc ………………………………………………………….. 39
3.1.5 Thông tin liên quan đến ghi tên thuốc ……………………………………… 39
3.1.6 Thông tin liên quan đến ghi nồng độ/ hàm lượng, Thuốc TD đơn TP
và SL thuốc kê trong đơn……………………………………………………………….. 40
3.1.7 Ghi hướng dẫn sử dụng thuốc…………………………………………………. 40
3.2 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ SỐ KÊ ĐƠN THUỐC BHYT NGOẠI
TRÚ 41
3.2.1 Số thuốc kê trung bình trong một đơn ……………………………………… 41
3.2.2 Đơn thuốc được kê theo từng chuyên khoa ………………………………. 42
3.2.3 Sử dụng kháng sinh……………………………………………………………….. 43
2.2.4 Sử dụng Corticoid…………………………………………………………………. 43
3.2.5 Sử dụng thuốc tiêm truyền……………………………………………………… 44
3.2.6 Thực trạng sử dụng Vitamin…………………………………………………… 44
3.2.7 Thuốc Biệt dược gốc, thuốc Generic ……………………………………….. 45
3.2.8 Thuốc nội, thuốc ngoại, số thuốc trong một đơn……………………….. 45
3.2.9 Giá trị trung bình của đơn thuốc được kê tại bệnh viện ……………… 46
3.2.10 Thuốc trong DM thuốc thiết yếu và DM thuốc bệnh viện ………… 46
3.2.11 Tương tác của thuốc được khảo sát ……………………………………….. 46
CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN……………………………………………………..48
4.1 VỀ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC
NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ……………………………………………………… 484.1.1 Ghi thông tin bệnh nhân…………………………………………………………. 48
4.1.2 Ghi thông tin về người kê đơn ………………………………………………… 49
4.1.3 Ghi chẩn đoán ………………………………………………………………………. 49
4.1.4 Thông tin về thuốc ………………………………………………………………… 50
4.1.5 Ghi hướng dẫn sử dụng thuốc…………………………………………………. 51
4.2 MỘT SỐ CHỈ SỐ KÊ ĐƠN THUỐC BHYT NGOẠI TRÚ………… 51
4.2.1 Số chẩn đoán trung bình ………………………………………………………… 51
4.2.2 Số thuốc trung bình trong một đơn………………………………………….. 52
4.2.3 Đơn thuốc có kê kháng sinh …………………………………………………… 53
4.2.4 Đơn thuốc kê Vitamin……………………………………………………………. 54
4.2.5 Đơn thuốc kê Thuốc tiêm ………………………………………………………. 54
4.2.6 Đơn thuốc và DMTBV, DMTTY ……………………………………………. 55
4.2.7 Tỷ lệ đơn thuốc có tương tác ………………………………………………….. 55
4.2.8 Các chỉ số sử dụng thuốc toàn diện …………………………………………. 56
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………….58
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………….6

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment