ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN CỦA ADENOVIRUS TÁI TỔ HỢP MANG GEN MÃ HÓA IL-12 NGƯỜI TRÊN CHUỘT NHẮT

ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN CỦA ADENOVIRUS TÁI TỔ HỢP MANG GEN MÃ HÓA IL-12 NGƯỜI TRÊN CHUỘT NHẮT

ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN CỦA ADENOVIRUS TÁI TỔ HỢP MANG GEN MÃ HÓA IL-12 NGƯỜI TRÊN CHUỘT NHẮT
Nguyễn Thái Biềng1; Hoàng Quốc Trường2; Đặng Quang Chung3; Hồ Anh Sơn1
TÓM TẮT
Mục tiêu: đánh giá tính an toàn của Adenovirus tái tổ hợp mang gen mã hóa IL-12 người trên chuột nhắt. Đối tượng và phương pháp: chuột nhắt BALB/c được chia 3 nhóm, mỗi nhóm 9 con, gồm nhóm chứng, nhóm tiêm adenovirus tái tổ hợp mang gen mã hóa IL-12 người liều 106 vp/con, nhóm tiêm adenovirus tái tổ hợp mang gen mã hóa IL-12 người liều 107 vp/con. Chuột được theo dõi tình trạng toàn thân, đánh giá chức năng gan thận, kiểm tra Adenovirus tái tổ hợp mang gen mã hóa IL-12 người có mặt trong các tạng chuột. Kết quả: chuột tiêm Adenovirus tái tổ hợp mang gen mã hóa IL-12 người khỏe mạnh, không có chuột chết. Chức năng gan thận ở các nhóm chuột tiêm Adenovirus tái tổ hợp mang gen mã hóa IL-12 người không có khác biệt đáng kể thông qua các chỉ số ALT, AST, bilirubin, ure, creatinin.
Không phát hiện thấy Adenovirus tái tổ hợp mang gen mã hóa IL-12 người có mặt trong các tạng chuột bằng kỹ thuật PCR. Kết luận: Adenovirus tái tổ hợp mang gen mã hóa IL-12 người an toàn đối với chuột nhắt với mức liều 107 vp/con.

ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN CỦA ADENOVIRUS TÁI TỔ HỢP MANG GEN MÃ HÓA IL-12 NGƯỜI TRÊN CHUỘT NHẮT

Leave a Comment