Điều trị phẫu thuật lún dương vật bảo tồn bao qui đầu: Báo cáo 433 bệnh nhân

Điều trị phẫu thuật lún dương vật bảo tồn bao qui đầu: Báo cáo 433 bệnh nhân

Điều trị phẫu thuật lún dương vật bảo tồn bao qui đầu: Báo cáo 433 bệnh nhân
Trần Ngọc Bích, Trần Ngọc Sơn

Mục tiêu:  Đề xuất chỉ định mổ, phân độ lún và kỹ thuật mổ lún dương vật. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật.

Phương pháp:

– Đối tượng: 433 bệnh nhi bị lún dương vật được điều trị phẫu thuật từ 4/2013 đến 1/2022.

– Phương pháp: mô tả hàng loạt ca bệnh, tiến cứu

Kết quả: 433 bệnh nhân có tuổi trung bình là 6,8 tuổi (1-15). Phân độ lún: lún nặng có 331 bệnh nhân (76,4%), lún trung bình  có 68 bệnh nhân (15,7%), lún nhẹ có 34 bệnh nhân(7,8%). Kết quả sớm sau mổ: kết quả tốt là 36,3% (157/433), trung bình là 63,7% (276/433). Kết quả qua theo dõi trung bình 25 tháng ở 312 bệnh nhân: Kết quả tốt là 47,8% (149/312), trung bình là 52,2%(163/312). Kết quả tốt của lún nhẹ là 100% (20/20), của lún trung bình là 79,4% (50/63), của lún nặng là 34,4% (79/229).

Kết luận: Lún dương vật nên được chẩn đoán sớm và xác định mức độ lún để có chỉ định điều trị. Phẫu thuật bảo tồn bao qui đầu cho kết quả thẩm mỹ đẹp.

 

Điều trị phẫu thuật lún dương vật bảo tồn bao qui đầu: Báo cáo 433 bệnh nhân

Leave a Comment