Định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân đến năm 2000 và 2020

Định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân đến năm 2000 và 2020

Định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân đến năm 2000 và 2020

Các quan điểm chỉ đạo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân (CSBVSKND), mục tiêu phát triển sự nghiệp CSBVSKND được đề ra trong chiến lược công tác CSBVSKND năm 2000 và 2020 gồm: các chỉ tiêu cơ bản về SKND đến năm 2000- 2020; giảm hẳn tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây dịch và các bệnh do ký sinh trùng,cải thiện về cơ bản tình hình bệnh tật của nhân dân vào năm 2020; mở rộng nâng cao chất lượng và hiệu quả CSSK, thực hiện chính sách công bằng XH trong CSSK. Các biện pháp và chính sách chủ yếu là: kiện toàn tổ chức và phát triển mạng lưới CSSKND; đào tạo, bố trí nhân lực và phát triển KHCN; tăng cường đầu tư và quản lý tốt các nguồn lực; xã hộ hóa công tác CSBVSKND; đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu; phát huy và phát triển y học cổ truyền dân tộc, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; bảo đảm thuốc chữa bệnh, phát triển công nghiệp dược và trang thiết bị y tế; kết hợp quân dân y trong CSSKND; cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân đến năm 2000 và 2020

Leave a Comment