ĐO THỂ TÍCH THỂ CHAI VÀ THỂ TÍCH NỘI SỌ CỦA NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH BÌNH THƯỜNG TRÊN PHIM CỘNG HƯỞNG TỪ

ĐO THỂ TÍCH THỂ CHAI VÀ THỂ TÍCH NỘI SỌ CỦA NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH BÌNH THƯỜNG TRÊN PHIM CỘNG HƯỞNG TỪ

ĐO THỂ TÍCH THỂ CHAI VÀ THỂ TÍCH NỘI SỌ CỦA NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH BÌNH THƯỜNG TRÊN PHIM CỘNG HƯỞNG TỪ
Tống Quốc Đông1; Nguyễn Lê Chiến1; Đặng Tiến Trường1
Hoàng Văn Lương1; Trần Hải Anh1
TÓM TẮT
Mục tiêu: xác định giá trị thể tích của thể chai và thể tích nội sọ ở người Việt Nam trưởng thành bình thường. Đối tượng và phương pháp: phân tích phim chụp cộng hưởng từ não bộ của 455 người (47,03% nam giới) Việt Nam trưởng thành, khỏe mạnh, tuổi từ 17 – 87 về thể tích thể chai và thể tích nội sọ. Kết quả: tổng thể tích thể chai không khác biệt giữa hai giới (nam: 3,40 ±0,47 cm3; nữ: 3,32 ± 0,44 cm3; p = 0,06), nhưng thể tích phần mỏ, gối và phần đuôi thể chai ởnam lớn hơn nữ. Thể tích nội sọ ở nữ (1387,35 ± 96,72 cm3) < 10,76% so với giá trị này ở nam (1536,58 ± 103,46 cm3) (p < 0,001). Thể chai nhỏ dần theo tuổi, biểu hiện này rõ rệt và phân tán hơn ở nam giới tại cả phần thân và eo, còn ở nữ chỉ thấy rõ xu hướng này ở vùng giữa thân thể chai. Kết luận: kết quả nghiên cứu hình thái về thể tích thể chai và thể tích nội sọ góp phần xây dựng các giá trị nhân trắc tham chiếu của người Việt Nam trưởng thành hiện đại với công cụ hình ảnh không xâm lấn.

ĐO THỂ TÍCH THỂ CHAI VÀ THỂ TÍCH NỘI SỌ CỦA NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH BÌNH THƯỜNG TRÊN PHIM CỘNG HƯỞNG TỪ

Leave a Comment