GIÁO TRÌNH TIÊU HÓA VÀ DINH DƯỠNG NHI KHOA

GIÁO TRÌNH TIÊU HÓA VÀ DINH DƯỠNG NHI KHOA

GIÁO TRÌNH TIÊU HÓA VÀ DINH DƯỠNG NHI KHOA ( Textbook of Pediatric Gastroenterology and Nutrition )

Với việc sử dụng một phương pháp tiếp cận toàn diện đến chủ đề này, cuốn sách này cung cấp một tổng quan toàn diện, súc tích và thống nhất phản ánh các vấn đề tiêu hóa và dinh dưỡng thực tế khác nhau trong các khu vực khác nhau của thế giới. Sách được thiết kế để cung cấp kiến thức lâm sàng trong một định dạng thuận tiện, các chương nhấn mạnh các vấn đề lâm sàng liên quan thường gặp nhất trong thực hành hàng ngày của một chuyên gia tiêu hóa gan mật nhi khoa.

Sách bao quát các vấn đề liên quan đến việc chẩn đoán và điều trị hầu hết các điều kiện, bao gồm các vấn đề dinh dưỡng, các rối loạn và bệnh lý có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa ở trẻ sơ sinh và trẻ em.

Ấn bản này cung cấp một cái nhìn mới về việc phối hợp giữa các chuyên gia tiêu hóa nhi khoa thế giới trong việc đáp ứng với sự toàn cầu hóa thông tin trong đó internet là chất xúc tác, cuốn sách này cung cấp một phương pháp tiếp cận mang tính chất toàn cầu, toàn diện, với hàng loạt hình ảnh minh họa cho các tình huống lâm sàng đa dạng.

GIÁO TRÌNH TIÊU HÓA VÀ DINH DƯỠNG NHI KHOA

TÓM TẮT

Textbook of Pediatric Gastroenterology and Nutrition

Stefano Guandalini

Price : $477.46

Hardcover: 816 pages

Publisher: Informa Healthcare; 1 edition (August 9, 2004)

Language: English

ISBN-10: 1841843156

ISBN-13: 978-1841843155

Product Dimensions: 7.4 x 1.9 x 9.7 inches

Shipping Weight: 6.7 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment