HIỆU QUẢ CỦA LIỆU PHÁP KÍCH THÍCH DÒNG ĐIỆN MỘT CHIỀU XUYÊN SỌ Ở NGƯỜI BỆNH TRẦM CẢM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

HIỆU QUẢ CỦA LIỆU PHÁP KÍCH THÍCH DÒNG ĐIỆN MỘT CHIỀU XUYÊN SỌ Ở NGƯỜI BỆNH TRẦM CẢM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

HIỆU QUẢ CỦA LIỆU PHÁP KÍCH THÍCH DÒNG ĐIỆN MỘT CHIỀU XUYÊN SỌ Ở NGƯỜI BỆNH TRẦM CẢM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
Nguyễn Trọng Hiến1,2,3,, Nguyễn Văn Tuấn
Đặt vấn đề: Kích thích dòng điện một chiều xuyên sọ (tDCS) là một kỹ thuật kích thích và điều biến thần kinh không xâm lấn được chỉ định trong nhiều rối loạn tâm thần. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của liệu pháp kích thích dòng điện một chiều xuyên sọ ở người bệnh trầm cảm điều trị nội trú. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu quan sát, tiến cứu, có so sánh với đối chứng, bao gồm 56 người bệnh được chẩn đoán trầm cảm theo tiêu chuẩn chẩn đoán ICD-10 (1992), điều trị nội trú tại khoa Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Lão khoa Trung Ương từ tháng 08/2021-05/2022 và được chia thành hai nhóm: nhóm can thiệp kết hợp thuốc và tDCS (n=28) và nhóm chứng sử dụng thuốc đơn thuần (n=28). Đánh giá dựa trên lâm sàng và nghiệm pháp Beck (BDI), thang trầm cảm Montgomery-Asberg (MADRS). Kết quả: Tỉ lệ đáp ứng/lui bệnh của nhóm điều trị kết hợp thuốc và tDCS và nhóm chứng lần lượt sau 1 tuần là 46,4%/17,9% và 7,1%/0%, sau 2 tuần là 71,4%/57,1% và 35,7%/28,6%. Sự khác biệt giữa hai nhóm là có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Kết luận: Nhóm kết hợp tDCS có sự cải thiện tốt hơn ở nhóm dùng thuốc đơn thuần thể hiện ở tỷ lệ đáp ứng và tỉ lệ lui bệnh cao hơn.

Trầm cảm là một rối loạn thường gặp, là một bệnh  lý  phổ  biến,  đứng  hàng  thứ  2  trong  các bệnh lý tâm thần. Theo Kaplan và Sadock, tỷ lệ trong  đời  là  13,2%,  tỷ  lệ  trong  12  tháng  là 5,3%1. Ước tính có trên 350 triệu người trên thế giới mắc rối loạn trầm cảm, khiến trầm cảm được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là yếu tố đơn độc lớn nhất góp phần gây ra tàn tật chung2. Việc điều trị trầm cảm đã có nhiều tiến bộ trong đó có điều trị bằng hóa dược, điều trị bằng các  phương  pháp  tâm  lý  cũng  như  bằng  các phương pháp can thiệp. Kích  thích dòng  điện  một  chiều  xuyên  sọ(tDCS) là một kỹ thuậtkích thích và điều biến thần kinh không xâm lấn dựa trên nguyên tắc sử dụng  dòng  điện  một  chiều  với  cường  độ  yếu, thông qua hai điện cực gắn vào đầu của người bệnh. tDCS là một phương pháp điều trị đầy hứa hẹn  cho  một  loạt  các  bệnh  lý  tâm  thần  kinh. Trong điều trị trầm cảm, tDCS đã chứng minh được hiệu quả trong việc cải thiện triệu chứng ngắn  hạn  và  lâu  dài  cũng  như  cải  thiện  chất lượng  cuộc  sống  trên  người  bệnh  trầm  cảm kháng thuốc và không kháng thuốc.  Ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào được xuất bản đánh giá hiệu quả điều trị chống trầm cảm  của  tDCS  nên  chúng  tôi  làm  nghiên  cứu: “Hiệu quả của liệu pháp kích thích dòng điện một chiều xuyên sọ ở người bệnh trầm cảm điều trị nội trú”

HIỆU QUẢ CỦA LIỆU PHÁP KÍCH THÍCH DÒNG ĐIỆN MỘT CHIỀU XUYÊN SỌ Ở NGƯỜI BỆNH TRẦM CẢM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Leave a Comment