Hóa trị hỗ trợ carcinôm đại tràng giai đoạn III bằng phác đồ Oxaliplatin, 5-Fluorouracil và Leucovorin

Hóa trị hỗ trợ carcinôm đại tràng giai đoạn III bằng phác đồ Oxaliplatin, 5-Fluorouracil và Leucovorin

Luận án Hóa trị hỗ trợ carcinôm đại tràng giai đoạn III bằng phác đồ Oxaliplatin, 5-Fluorouracil và Leucovorin. Carcỉnỏm đại tràng là một trong các bệnh lý ác tính thường gặp. Theo ghi nhận xuất độ ung thư toàn cầu năm 2012, carcỉnỏm đại trực tràng đứng hàng thứ ba ở nam (10%) và thứ hai ở nữ (9,2%). Tại Việt Nam, carcỉnỏm đại trực tràng đứng hàng thứ tư ở nam với xuất độ chuẩn tuổi là 11,5/100.000 và hàng thứ sáu ở nữ với xuất độ chuẩn tuổi là 9/100.000. Tại TP. HCM, theo kết quả ghi nhận ung thư quần thể năm 2007 – 2011, carcinỏm đại trực tràng đứng hàng thứ ba ở nam với xuất độ chuẩn tuổi là 16,2/100.000; ở nữ đứng hàng thứ tư với xuất độ chuẩn tuổi là 8,8/100.000 [5]. Có sự gia tăng về xuất độ carcinỏm đại tràng ở cả hai giới, phản ánh mối liên hệ giữa carcinỏm đại tràng với chế độ ăn ở một thành phố cỏng nghiệp đang phát triển.

Theo Hiệp hội ung thư Mỹ năm 2010, có 35% các trường hợp carcinỏm đại tràng ở giai đoạn III vào thời điểm chẩn đoán. Phẫu trị có khả năng điều trị tận gốc carcinỏm đại tràng. Tuy nhiên, hơn 50% số trường hợp carcinỏm đại tràng giai đoạn III tái phát sau phẫu trị do những di căn vi thể.
Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh vai trò của hóa trị hỗ trợ carcinỏm đại tràng giai đoạn III và giai đoạn II có nguy cơ cao trong việc tăng tỉ lệ sống còn khỏng bệnh và sống còn toàn bộ [36], [58], [81]. Bên cạnh những tiến bộ về sinh bệnh học, phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị tại chỗ trong hai thập niên qua, hoá trị cũng có những tiến bộ đưa đến kết quả làm tăng thời gian sống còn và chất lượng sống cho bệnh nhân. Từ năm 1990, hóa trị hỗ trợ 5-Fluorouracil –
Leucovorin được xem là điều trị tiêu chuẩn cho carcinỏm đại tràng giai đoạn III. Từ 12/2004 tại Pháp và 11/2004 tại Mỹ, Oxaliplatin đã được chấp thuận sử dụng cho việc hóa trị hỗ trợ carcinỏm đại tràng giai đoạn III; cho thấy có sự cải thiện về sống còn. Trong các nghiên cứu lâm sàng sử dụng phác đồ hoá trị hỗ trợ có
Oxaliplatin cho bệnh nhân carcinỏm đại tràng giai đoạn III và giai đoạn II có nguy cơ cao cho thấy có cải thiện về sống còn khỏng bệnh và sống còn toàn bộ so với phác đồ 5-Fluorouracil -Leucovorin [17], [40]. Vì vậy, trong các khuyến cáo điều trị hiện nay, phác đồ hoá trị hỗ trợ có Oxaliplatin trong carcinôm đại tràng giai đoạn III và giai đoạn II có nguy cơ cao được xem là điều trị tiêu chuẩn [110].
Tại Việt Nam, Oxaliplatin có mặt từ 6/2006 và được Bảo hiểm y tế chi trả từ 15/2/2008, làm phong phú thêm các phác đồ hóa trị hỗ trợ carcinôm đại tràng và đã trở thành phác đồ chuẩn, góp phần nâng cao tỉ lệ sống còn cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào đánh giá hiệu quả của Oxaliplatin trong hoá trị hỗ trợ carcinôm đại tràng tại Việt Nam.
Như vậy, việc hóa trị hỗ trợ carcinôm đại tràng giai đoạn III với phác đồ 5- FU – LV- Oxaliplatin thực sự có hiệu quả; độc tính của phác đồ này có thể dung nạp được trong thực tiễn Việt Nam hay không? Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Hóa trị hỗ trợ carcinôm đại tràng giai đoạn III bằng phác đồ Oxaliplatin, 5-Fluorouracil và Leucovorin” để đánh giá hiệu quả của hóa trị hỗ trợ trong carcinôm đại tràng giai đoạn III với phác đồ FOLFOX4 và rút ra những kinh nghiệm điều trị.
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Nhận xét kết quả ứng dụng hoá trị hỗ trợ carcinôm đại tràng giai đoạn III và một số độc tính thường gặp của phác đồ FOLFOX4 tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM từ năm 2008 – 2010.
2. Tìm hiểu một số yếu tố tiên lượng liên quan tới sống còn không bệnh và sống còn toàn bộ của bệnh nhân được điều trị trong nhóm nghiên cứu trên.

MỤC LỤC
Trang phụbìa Trang
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữviết tắt
Bảng đối chiếu thuật ngữViệt – Anh
Danh mục các bảng, các biểu đồ, các hình
MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………………….1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU………………………………………………………………………..2
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU …………………………………………………………..3
1.1 Một vài đặc điểm bệnh lý………………………………………………………………………3
1.2 Các yếu tốtiên lượng và tiên đoán………………………………………………………….8
1.3 Điều trị………………………………………………………………………………………………11
1.3.1 Phẫu trị …………………………………………………………………………………………..11
1.3.2. Hóa trị ……………………………………………………………………………………………12
1.3.2.1 Các sựkiện lịch sử ………………………………………………………………………..12
1.3.2.2 Chỉ định hoá trịhỗtrợ ……………………………………………………………………12
1.3.2.3 Các kết cục chính cho các thửnghiệm lâm sàng hóa trịhỗtrợ ……………13
1.3.2.4 Thời điểm hoá trịhỗtrợ …………………………………………………………………14
1.2.3.5 Hóa trịhỗtrợcarcinôm đại tràng giai đoạn II …………………………………..14
1.3.2.6 Các phác đồhoá trịhỗtrợ ………………………………………………………………15
1.3.2.7 Hóa xạtrịhỗtrợ ……………………………………………………………………………20
1.3.2.8 Liệu pháp tại vùng trực tiếp tại gan …………………………………………………20
1.4 Độc tính thần kinh của oxaliplatin ………………………………………………………..21
1.4.1 Phân loại độc tính thần kinh do Oxaliplatin…………………………………………22
1.4.2 Sinh bệnh học…………………………………………………………………………………23
1.4.3 Xửtrí độc tính thần kinh do Oxaliplatin ……………………………………………..24
ii
1.5 Hóa trịhỗtrợbệnh nhân carcinôm đại tràng lớn tuổi ………………………………….28
Chương 2- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………..33
2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………..33
2.1.1 Tiêu chuẩn thu nhận …………………………………………………………………………33
2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ …………………………………………………………………………..34
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………………………34
2.2.1 Thiết kếnghiên cứu………………………………………………………………………….34
2.2.2 Cỡmẫu và phương pháp chọn mẫu ……………………………………………………34
2.2.3 Quy trình nghiên cứu ……………………………………………………………………….35
2.2.4 Thời gian và địa điểm nghiên cứu………………………………………………………39
2.2.5 Các biến sốnghiên cứu …………………………………………………………………….40
2.2.6 Xửlý sốliệu ……………………………………………………………………………………47
2.2.7 Y đức trong nghiên cứu…………………………………………………………………….48
CHƯƠNG 3- KẾT QUẢNGHIÊN CỨU……………………………………………………49
3.1 Đặc điểm nhóm khảo sát……………………………………………………………………..49
3.1.1 Một số đặc điểm chung của nhóm khảo sát …………………………………………49
3.1.2 Điều trị……………………………………………………………………………………………51
3.1.2.1 Phẫu trị ………………………………………………………………………………………..51
3.1.2.1 Hoá trị ………………………………………………………………………………………….51
3.1.3 Theo dõi………………………………………………………………………………………….53
3.1.4 Tái phát và/hoặc di căn …………………………………………………………………….53
3.2 Kết quảhoá trịhỗtrợcarcinôm đại tràng giai đoạn III bằng phác đồ
FOLFOX4 ………………………………………………………………………………………………55
3.2.1 Sống còn không bệnh ……………………………………………………………………….55
3.2.2 Sống còn toàn bộ ……………………………………………………………………………..56
3.2.3 Độc tính hoá trịhỗtrợ ………………………………………………………………………57
3.3 Tương quan giữa sống còn không bệnh và sống còn toàn bộvới một sốyếu
tốtiên lượng ……………………………………………………………………………………………60
iii
3.3.1 Sống còn không bệnh theo một sốyếu tốtiên lượng…………………………….60
3.3.2 Sống còn toàn bộtheo một sốyếu tốtiên lượng…………………………………..66
CHƯƠNG 4- BÀN LUẬN………………………………………………………………………..72
4.1 Đặc điểm nhóm khảo sát……………………………………………………………………..72
4.1.1 Một số đặc điểm của nhóm khảo sát………………………………………………….72
4.1.2 Điều trị……………………………………………………………………………………………72
4.1.3 Theo dõi………………………………………………………………………………………….75
4.1.4 Tái phát…………………………………………………………………………………………..75
4.2 Kết quảhoá trịhỗtrợcarcinôm đại tràng giai đoạn III bằng phác đồ
FOLFOX4 ………………………………………………………………………………………………77
4.2.1 Sống còn không bệnh của nhóm khảo sát……………………………………………77
4.2.2 Sống còn toàn bộcủa nhóm khảo sát………………………………………………….77
4.2.3 Một số độc tính trong hóa trịhỗtrợ ……………………………………………………78
4.3 Tương quan giữa sống còn không bệnh và sống còn toàn bộvới m ột s ốyếu tốtiên
lượng ………………………………………………………………………………………………………85
4.3.1 Sống còn không bệnh theo một sốyếu tốtiên lượng…………………………….85
4.3.2 Sống còn toàn bộtheo một sốyếu tốtiên lượng…………………………………..92
HẠN CHẾCỦA ĐỀTÀI………………………………………………………………………….97
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………….98
KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………………………………………99
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤLỤC
Xem thêm :
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư đại tràng giai đoạn II, III tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Đánh giá kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ XELOX trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn II, III

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment