Hoạt động y tế tư nhân tham gia quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Quảng Ninh (1997-2001)

Hoạt động y tế tư nhân tham gia quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Quảng Ninh (1997-2001)

Tên bài báo:Hoạt động y tế tư nhân tham gia quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Quảng Ninh (1997-2001)

Tác giả:    Trần Lan Anh, Nguyễn Văn Huân

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2002    Số:    9    Tập:    430    Trang:    19-22

Tóm tắt:    

Y tế tư nhân đã đóng góp một phần đáng kể trong việc phòng chống bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Quảng Ninh và mạng lưới y tế tư nhân được coi là mắt xích quan trọng trong chương trình phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Mô hình này cần được triển khai nhân rộng

Hoạt động y tế tư nhân tham gia quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Quảng Ninh (1997-2001)

Leave a Comment