Kết quả nghiên cứu bước đầu sử dụng Bevacizumab (Avastin) điều trị tân mạch hắc mạc không do thoái hoá hoàng điểm tuổi già

Kết quả nghiên cứu bước đầu sử dụng Bevacizumab (Avastin) điều trị tân mạch hắc mạc không do thoái hoá hoàng điểm tuổi già

Kết quả nghiên cứu bước đầu sử dụng Bevacizumab (Avastin) điều trị tân mạch hắc mạc không do thoái hoá hoàng điểm tuổi già
Đặng Trần Đạt, Đỗ Như Hơn
Bệnh viện Mắt Trung ương
TÓM TẮT
Mục  tiêu:  Đánh  giá  kết  quả  bước  đầu  của  phương pháp tiêm nội nhãn bevacizumab  điều trị tân mạch hắc mạc  không  do  thoái  hoá  hoàng  điểm  tuổi  già  về  chức năng và giải phẫu và các biến chứng.
Đối  tượng  và phương  pháp:  Nghiên  cứu  mô tả tiến cứu trên 20 mắt trên 20 bệnh nhân được chẩn đoán tân mạch hắc mạc không do thoái hoá hoàng  điểm tuổi già và  điều  trị  tại  Khoa  Đáy  mắt  –Màng  bồ  đào  Bệnh  viện mắt Trung  ương từ 6/2007  đến 6/2008. Các bệnh nhân 
được  tiêm  nội  nhãn  1,25mg/0,05ml  Bevacizumab,  theo dõi sau tiêm 1 tuần, 1 tháng/lần. Các tiêu chí chính theo dõi  là  thị  lực,  độ  dày  võng  mạc  trung tâm  và  các  biến chứng đi kèm
Kết quả: Nhóm nghiên cứu gồm 11 nữ và 9 nam có độ  tuổi  trung  bình  50,55,  thời  gian  theo  dõi  trung  bình 6,22 tháng. Số mũi tiêm trung bình là 1,75. Thị lực trước tiêm trung bình là 0,2219 và có xu hướng cải thiện dần trong thời gian theo dõi với thị  lực trung bình lần khám cuối là 0,3857, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (t test, t=  -4,75 p<0,05). Độ dày võng mạc trung tâm trước tiêm là  516,75±47,48µm  và  giảm  xuống  382,20±  39,82µm. Sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê (t test, t=4,82, p<  0,005).  Nghiên  cứu  không  ghi  nhận  có  biến  chứng nặng  nào  như  tăng  nhãn  áp,  đục  thể  thuỷ  tinh,  xuất huyết dịch kính, bong võng mạc hay viêm mủ nội nhãn.
Kết  luận: Việc sử dụng Bevacizumab tiêm nội nhãn điều  trị  tân  mạch  hắc  mạc  không  do  thoái  hoá  hoàng điểm tuổi già cho kết quả ban  đầu cải thiện thị lực khả quan, giảm độ dày võng mạc trung tâm. Thuốc dễ dung nạp  và  không  gây  biến  chứng  nặng.  Tuy  nhiên  do  số lượng bệnh nhân ít thười gian theo dõi chưa đủ dài nên cần có nghiên cứu qui mô hơn để đánh giá hiệu quả lâu dài của phương pháp

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment