KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
1 Mai Thị Lan Anh, 1 Phạm Thị Thanh Hương, 1 Vũ Ngọc Anh,
1 Mai Thị Yến, 1Nguyễn Thị Thanh Huyền
1 Đại học Điều dưỡng Nam Định
TÓM TĂT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phương pháp mô phỏng trong đào tạo kỹ năng lâmsàng cho sinh viên đại học điều dưỡng chính quy. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp mộtnhóm có so sánh trước sau kết hợp với khảo sát định tính trên 80 sinh viên cử nhân điềudưỡng trong học kỳ I năm học 2016 -2017.Bộ công cụ đánh giá trước và sau can thiệp bao gồm: Bộ câu hỏi điều dưỡng; Bộ câu hỏi điều dưỡng quốc gia (NLN, 2005) và Bộ câuhỏi đánh giá mô phỏng Creighton. Phươngpháp thống kê mô tả và so sánh cặp t-testđược sử dụng để phân tích dữ liệu. Kếtquả: Theo quan điểm của sinh viên, mô phỏng giúp cải thiện các kỹ năng thực hành lâm sàng (t = -33,95), tư duy tích cực (t = -33,95) và sự tự tin, sự hài lòng trong học tập (t = -29,45) với p < 0,001. Từ góc độ của giảng viên, kết quả cho thấy mô phỏng có thể giúp sinh viên phát triển năng lực nghề điều dưỡng (t = -12,43) với p < 0,001. Kếtluận: Phương pháp mô phỏng giúp cải thiệnrõ rệt các kỹ năng lâm sàng, tư duy tích cực,sự hài lòng, tự tin và năng lực thực hành lâmsàng của sinh viên. Cần có nhiều nghiêncứu sâu hơn để đánh giá toàn diện hơn hiệuquả của phương pháp mô phỏng tại trung tâm thực hành tiền lâm sàng.

KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Leave a Comment