KHẢO SÁT GIẢI PHẪU HỆ THỐNG ĐÀI BỂ THẬN TRÊN TIÊU BẢN ĂN MÒN THẬN LỢN PHỤC VỤ PHẪU THUẬT THỰC NGHIỆM

KHẢO SÁT GIẢI PHẪU HỆ THỐNG ĐÀI BỂ THẬN TRÊN TIÊU BẢN ĂN MÒN THẬN LỢN PHỤC VỤ PHẪU THUẬT THỰC NGHIỆM

KHẢO SÁT GIẢI PHẪU HỆ THỐNG ĐÀI BỂ THẬN TRÊN TIÊU BẢN ĂN MÒN THẬN LỢN PHỤC VỤ PHẪU THUẬT THỰC NGHIỆM
Mục tiêu: khảo sát sự phân bố giải phẫu của hệ thống bể đài thận trên tiêu bản ăn mòn thận lợn phục vụ phẫu thuật thực nghiệm. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu bằng phương pháp làm tiêu bản ăn mòn trên 10 cặp thận (20 thận) của lợn (trọng lượng khoảng 70 – 80 kg, không bị dịch bệnh, còn nguyên cuống thận, không bị tổn thương hoặc hoại tử tới hệ thống ống, đài bể thận) tại Bộ môn Giải phẫu, Học viện Quân y từ tháng 9 – 2018 đến 3 – 2019. Kết quả: chiều rộng đài bể thận X = 58,91 mm; chiều cao đài bể thận X = 121,08 mm. Số lượng đài lớn tạo thành bể thận từ 3 đài (65%). Ở thận phải, 3 đài nhỏ (70%) tạo thành đài lớn ở cực trên thận, ở cực dưới là 2 đài (70%), rốn thận không có đài nào (60%). Ở thận trái, số lượng đài nhỏ tạo thành đài lớn ở cực trên thận là 3 đài (50%), ở cực dưới 2 đài (60%), rốn thận không có đài nào (80%). Phân nhóm đài lớn thận có sự khác biệt giữa các vùng: ở cực trên thận được tạo thành từ 2 đài lớn (70%), ở cực dưới thận được tạo thành từ 1 đài lớn (100%), rốn thận không có đài nào. Kết luận: đã nghiên cứu giải phẫu kích thước trung bình của đài bể thận, số lượng trung bình đài lớn trong mỗi thận phải và trái, số lượng trung bình các đài nhỏ hợp thành các đài lớn nhằm nghiên cứu phương pháp đường mổ thực nghiệm vào thận làm tiền đề cho phẫu thuật thận, ghép thận…

KHẢO SÁT GIẢI PHẪU HỆ THỐNG ĐÀI BỂ THẬN TRÊN TIÊU BẢN ĂN MÒN THẬN LỢN PHỤC VỤ PHẪU THUẬT THỰC NGHIỆM

Leave a Comment